Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση Αποκοπής και πληρωμής προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2007

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., σχετικά με τη διανομή προσωρινού μερίσματος (ποσού €0,32 ανά μετοχή) από τα κέρδη της χρήσης 2007, η διανομή του οποίου αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της 9ης Νοεμβρίου 2007, σε συνδυασμό με την απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας της 21ης Νοεμβρίου 2007, ανακοινώνει τα ακόλουθα:
(α) Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Τράπεζας που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.) μετά το πέρας της εκκαθάρισης των συναλλαγών που θα έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Χ.Α.») της 29ης Νοεμβρίου 2007. Κατά συνέπεια, από την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2007 η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2007.

(β) Το προσωρινό μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται τη Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2007, ως εξής:
  • με κατάθεση στους λογαριασμούς των μετόχων εκείνων οι οποίοι έχουν ορίσει την Τράπεζα ως χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.)
  • από τον χειριστή του λογαριασμού αξιών στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - όταν ο χειριστής αυτός δεν είναι η Τράπεζα - στους μετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη μερισμάτων τους χειριστές τους,
  • από οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας στους μετόχους που έχουν ζητήσει τη μη είσπραξη μερισμάτων από το χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον ειδικό λογαριασμό της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (E.X.A.E.). Για την είσπραξη του μερίσματος από τα καταστήματα θα είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι μέτοχοι να επικοινωνούν με την Υποδιεύθυνση Μετοχολογίου της Τράπεζας: Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας (κτίριο Α), 142 34 Νέα Ιωνία, τηλ: 210-3523300.

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2007Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.