Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση Αποφάσεων Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 21.11.2007

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ανακοινώνει ότι η Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της συνεδρίασε την 21η Νοεμβρίου 2007, με απαρτία 54,17% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, σχετικώς με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην από 17.10.2007 πρόσκληση (επί των οποίων η συζήτηση και λήψη απόφασης ματαιώθηκαν κατά την συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 9ης Νοεμβρίου 2007, λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό απαρτίας) και αποφάσισε τα εξής:

2. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέχρι ποσού 19.250.000 ευρώ, με έκδοση μέχρι 7.000.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ και τιμής έκδοσης ίσης με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής κατά τις πρώτες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες κατά τις οποίες η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα στο προσωρινό μέρισμα, μειωμένη κατά ποσοστό έκπτωσης 3%. Η αύξηση αυτή θα συντελεσθεί με επανεπένδυση του προσωρινού μερίσματος της χρήσης 2007, εφόσον και κατά το μέρος που οι μέτοχοι επιλέξουν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, στο διάστημα από 23.11.2007 έως και 7.12.2007, τη λήψη του προσωρινού μερίσματος υπό μορφή ακέραιων μετοχών της Τράπεζας, είτε εν όλω είτε εν μέρει, αντί σε μετρητά. Οι νέες μετοχές θα είναι άυλες, ονομαστικές, κοινές με ψήφο και θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε επόμενη καταβολή μερίσματος. Τυχόν υπόλοιπο ποσό προσωρινού μερίσματος κάθε μετόχου θα καταβληθεί στον μέτοχο σε μετρητά κατά την ημέρα πληρωμής του προσωρινού μερίσματος. Το άρθρο 5 του καταστατικού της Τράπεζας θα τροποποιηθεί, ώστε να περιλάβει και τις μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και του αριθμού των μετοχών της, που συνεπάγεται η αύξηση αυτή. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της αύξησης λόγω επανεπένδυσης μέρους του προσωρινού μερίσματος, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, το άρθρο 5 του καταστατικού, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως θα προκύψει μετά τη μερική κάλυψη.

3. Την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέχρι ποσού 150 εκ. ευρώ στα επόμενα τρία έτη με έκδοση νέων μετοχών, συντελούμενη με επανεπένδυση μερισμάτων.

4. Την τροποποίηση του προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων  προαιρέσεως αγοράς μετοχών που ενέκρινε η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 17.4.2006. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε ο προσδιορισμός της περιόδου «ωρίμανσης» και της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προαιρέσεως να γίνεται, σε όλη τη διάρκεια ισχύος και εφαρμογής του προγράμματος, κατά την κρίση του Δ.Σ., κατόπιν εισήγησης της ειδικής Επιτροπής Ανταμοιβών.

5. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέχρι ποσού 22 εκ. ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ και τιμής διάθεσης υψηλότερης από το μέσο όρο της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της Τράπεζας κατά τις 5 ημέρες που προηγούνται της ημέρας διάθεσής τους μειωμένης κατά ποσοστό 3%, η οποία θα αποφασιστεί από το Δ.Σ., στο πλαίσιο αυτό, εντός έτους από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η αύξηση αυτή θα συντελεσθεί με ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού που είναι μέτοχοι μειοψηφίας θυγατρικών της Τράπεζας στη Νέα Ευρώπη και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Το άρθρο 5 του καταστατικού της Τράπεζας θα τροποποιηθεί, ώστε να περιλάβει και τις μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και του αριθμού των μετοχών της, που συνεπάγεται η αύξηση αυτή. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, το άρθρο 5 του καταστατικού, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως θα προκύψει μετά τη μερική κάλυψη.
Οι ανωτέρω αποφάσεις θα υλοποιηθούν αμέσως μετά τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων των αρμοδίων Αρχών και την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.