Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 9.11.2007

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ανακοινώνει τα ακόλουθα :
Α. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, που συνεδρίασε την 9η Νοεμβρίου 2007 με απαρτία 56,66% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 17.10.2007 πρόσκληση, τα εξής:
1. Τη διανομή στους μετόχους προσωρινού μερίσματος της χρήσης 2007 ύψους €0,32 ανά μετοχή. Το Δ.Σ. θα ορίσει και θα ανακοινώσει μεταγενέστερα την ακριβή ημερομηνία αποκοπής και πληρωμής, καθώς τον ακριβή τρόπο καταβολής του προσωρινού μερίσματος.
6. Τη δωρεάν διάθεση 170.000 μετοχών στο προσωπικό της Τράπεζας και των θυγατρικών της, οι οποίες θα προέλθουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 467.500 ευρώ, που συντελείται με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους των φορολογημένων αποθεματικών της Τράπεζας που είχαν σχηματιστεί μέχρι και το τέλος της χρήσης 2005, καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας.
7. Την έγκριση της καταβολής ετήσιας αμοιβής από την 1.7.07 σε μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Τράπεζας και σε μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Κινδύνων και της Επιτροπής Ανωτάτων Στελεχών.
Οι ανωτέρω αποφάσεις της  Γενικής Συνέλευσης θα υλοποιηθούν αμέσως μετά την λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και μετά την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.
Β. Η συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των υπολοίπων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης (δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο θέμα) ματαιώθηκαν κατά την ανωτέρω συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, λόγω της μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό απαρτίας, και θα πραγματοποιηθούν στην Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 21 Νοεμβρίου 2007, ημέρα Τετάρτη, στις 10 π.μ., στο «Μποδοσάκειο Ίδρυμα» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20, στην Αθήνα, κατόπιν της από 17.10.2007 σχετικής αποφάσεως του Δ.Σ. της Τράπεζας και χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.