Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, που συνήλθε σήμερα, ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή προσωρινού μερίσματος (προμέρισμα) €0,32 ανά μετοχή.  Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου βασίστηκε στη μέχρι σήμερα σημαντική αύξηση της κερδοφορίας του Ομίλου, στην ισχυρή κεφαλαιακή θέση του και στην διαπίστωση ότι ο Όμιλος είναι σε θέση να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει η Διοίκηση για την περίοδο 2007-2010. Το προμέρισμα, συνολικού ποσού €167 εκ. είναι μεγαλύτερο κατά 23% του συνολικού προμερίσματος που είχε χορηγηθεί το 2006. Οι  ημερομηνίες αποκοπής του δικαιώματος στη λήψη προμερίσματος και πληρωμής του θα αποφασισθούν αργότερα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση απεφάσισε επίσης την διάθεση 170.000 δωρεάν μετοχών σε εργαζόμενους του Ομίλου, που με την ατομική και ομαδική προσπάθειά τους συμβάλλουν στην επιτυχημένη πορεία της Τράπεζας.
Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank για παροχή στους Μετόχους της δυνατότητας να λάβουν το προσωρινό μέρισμα, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια είτε σε μετρητά είτε υπό μορφή μετοχών, θα συζητηθεί, λόγω έλλειψης της απαιτούμενης αυξημένης απαρτίας, στην Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας θα συνέλθει την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2007.