Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Aνακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 3 του ν. 3556/2007

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. γνωστοποιεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ.  3 του ν. 3556/2007 και με βάση την ενημέρωση που έχει λάβει από τα εκάστοτε υπόχρεα πρόσωπα , οι μέτοχοι που κατέχουν σημαντική συμμετοχή στην Τράπεζα κατά την έννοια των άρθρων 9, 10 και 11 του ίδιου νόμου είναι οι εξής:
  1. EFG Consolidated Holdings S.A. κατέχει ποσοστό 37,69578% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας, δηλαδή 196.876.891 κοινές μετοχές με ψήφο.
  2. EFG Exchange Holdings Limited κατέχει ποσοστό 3,78261% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας, δηλαδή 19.755.760 κοινές μετοχές με ψήφο.
Το 100% του μετοχικού κεφαλαίου των ανωτέρω  εταιρειών κατέχει η εταιρεία Private Financial Investments Holding Ltd,  η οποία ελέγχεται κατά  100% από την EFG Bank European Financial Group.