Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2002

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2002
(Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)
Ισχυρή Ανάπτυξη και Διατήρηση Οργανικής Κερδοφορίας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2002
(Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)Ισχυρή Ανάπτυξη και Διατήρηση Οργανικής ΚερδοφορίαςΗ Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ανακοινώνει ενοποιημένα αποτελέσματα για το Α’ Τρίμηνο του 2002 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.). Οι διαφορές στα μεγέθη του Α΄ τριμήνου του 2002 με βάση τα Δ.Λ.Π. έναντι των αντιστοίχων με βάση τα Ε.Λ.Π, οφείλονται κυρίως στη διαφορά αποτίμησης των παραγώγων προϊόντων. Οι διαφορές στα μεγέθη του Α΄ τριμήνου του 2001 οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι σύμφωνα με τα ΕΛΠ η πρώην Τέλεσις Τράπεζα Επενδύσεων ενοποιείται από το Α’ Τρίμηνο του 2001, ενώ κατά Δ.Λ.Π. ενοποιείται από το Δ΄ τρίμηνο του 2001. Κατά το Α΄ τρίμηνο του 2002, τα κέρδη προ φόρων και μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε € 93 εκ. έναντι € 115 εκ. το Α’ τρίμηνο του 2001 (-19%). Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του Ομίλου EFG Eurobank Ergasias ανήλθαν σε € 67 εκ., έναντι € 86 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Εξαιρουμένων των έκτακτων κερδών ύψους € 22 εκ., που προσαύξησαν τα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου 2001 και προήλθαν από τη μακροχρόνια μίσθωση του ξενοδοχείου King George, τα καθαρά κέρδη παρουσίασαν αύξηση κατά 5,5%. Οι ισχυροί ρυθμοί αύξησης των εργασιών του Ομίλου EFG Eurobank Ergasias και το υψηλό περιθώριο επιτοκίου διατηρήθηκαν κατά το Α’ τρίμηνο, παρά τον έντονο ανταγωνισμό. Εξέλιξη που επιβεβαιώνει την ορθότητα της στρατηγικής που ακολουθεί η Τράπεζα για αύξηση των οργανικών εσόδων και της κερδοφορίας με την ενίσχυση σταυροειδών πωλήσεων, τον έλεγχο του κόστους και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών.Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2002Το Σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε σε € 21,8 δισ. (από € 18,4 δισ.), εξέλιξη που αντανακλά τη συνεχιζόμενη ισχυρή αύξηση του όγκου εργασιών. Η άνοδος αυτή οφείλεται κυρίως στη σημαντική αύξηση των Χορηγήσεων σε € 11,4 δισ. από € 8,6 δισ. στα τέλη του Μαρτίου 2001.
  • Οι Χορηγήσεις αυξήθηκαν οργανικά, εξαιρουμένης της Telesis Τράπεζας Επενδύσεων, κατά 27%. Ο ρυθμός αύξησης του συνόλου χορηγήσεων παραμένει ένας από τους υψηλότερους ρυθμούς στην τραπεζική αγορά. Ειδικότερα, η Καταναλωτική Πίστη αυξήθηκε κατά 50% και η Στεγαστική Πίστη κατά 39%. Η συνεχιζόμενη ταχεία ανάπτυξη των εργασιών χρηματοδότησης ιδιωτών είχε ως αποτέλεσμα οι χορηγήσεις της κατηγορίας αυτής να αποτελούν πλέον το 43% του συνολικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων του Ομίλου στα τέλη του πρώτου τριμήνου του 2002, έναντι 39% στα τέλη Μαρτίου 2001. Οι συνολικές χορηγήσεις αντιστοιχούν στο 52% του συνόλου του ενεργητικού και στο 72% των συνολικών καταθέσεων.Παρά την σημαντική αύξηση των χορηγήσεων, η ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που συνδέονται με την ανάπτυξη των εργασιών του Ομίλου, παραμένουν σταθερά κάτω από το 3% του συνολικού χαρτοφυλακίου και καλύπτονται από προβλέψεις σε ποσοστό πάνω από 80%, ποσοστό που είναι από τα υψηλότερα στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
  • Οι Καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 6,5% και ανήλθαν σε € 15,9 δισ. (από τις οποίες € 3,8 δισ. αφορούν repos) έναντι € 14,9 δισ. κατά το πρώτο τρίμηνο του 2001, οπότε είχε καταγραφεί ιδιαίτερα σημαντική αύξηση των καταθέσεων. Οι καταθέσεις εκτός repos παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 19% και ανήλθαν σε € 12,4 δισ. ενώ αντίθετα τα repos παρουσίασαν μείωση 15%. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών παρουσίασαν αύξηση κατά 4% σε τρέχουσες τιμές και ανήλθαν σε € 22 δισ. Η αύξηση αυτή επετεύχθη παρά τη νέα σημαντική πτώση της αξίας των εγχώριων μετοχικών χαρτοφυλακίων πελατών κατά το Α’ τρίμηνο του 2002. Τα Καθαρά Έσοδα από Τόκους αυξήθηκαν κατά 16% και ανήλθαν σε € 168 εκ. από € 145 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2001. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου (καθαρά έσοδα από τόκους προς μέσο ύψος ενεργητικού) παρέμεινε υψηλότερο του 3%, αντανακλώντας την ηγετική θέση του Ομίλου EFG Eurobank Ergasias στους πιο κερδοφόρους τομείς της αγοράς. Τα Καθαρά Έσοδα από Αμοιβές και Προμήθειες διατηρήθηκαν στα επίπεδα του Α΄τριμήνου του 2001 ( € 61 εκ.). Η διατήρηση του επιπέδου αυτού επιτεύχθηκε καθώς η αύξηση των εσόδων από τραπεζικές δραστηριότητες αντιστάθμισε τη μείωση των εσόδων που συνδέονται με το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ), περιλαμβανομένης της νέας υποχώρησης της μέσης αξίας συναλλαγών στο ΧΑΑ κατά 40% στο Α’ τρίμηνο του 2002, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2001. Έτσι, οι σχετικές προμήθειες περιορίστηκαν στο 10% περίπου των συνολικών προμηθειών από περίπου 15% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2001. Η άνοδος των καθαρών εσόδων από τόκους και η διατήρηση των καθαρών εσόδων από αμοιβές και προμήθειες στα επίπεδα του Α’ τριμήνου του 2001, οδήγησαν σε ικανοποιητική αύξηση των Βασικών Οργανικών Εσόδων (δηλαδή των καθαρών εσόδων από τόκους και προμήθειες) κατά 11%, σε € 229 εκ. από € 206 εκ. το Α’ τρίμηνο του 2001. Έτσι, τα βασικά οργανικά έσοδα συνεισέφεραν το 91% των συνολικών λειτουργικών εσόδων, έναντι 83% κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2001. Τα αποτελέσματα του Χαρτοφυλακίου Συναλλαγών και του Χαρτοφυλακίου Διαθέσιμων Επενδύσεων παρέμειναν συνολικά στα επίπεδα του Α’ τριμήνου του 2001 και ανήλθαν σε € 20 εκ., εκ των οποίων τα κέρδη από ομόλογα ανήλθαν σε € 15 εκ., έναντι € 22 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα αυξήθηκαν οριακά και ανήλθαν σε € 251 εκ., από € 250 εκ. στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2001, ενώ αν αφαιρεθούν τα έκτακτα έσοδα από την εκμίσθωση ακινήτων τα Λειτουργικά Έσοδα αυξήθηκαν κατά 10% από € 228 εκ. σε € 251 εκ. Ο Δείκτης Κόστους προς συνολικά έσοδα, που καταγράφει την ανταγωνιστικότητα του Ομίλου, βελτιώθηκε σημαντικά στο 55,3% από 58,1% στα τέλη του 2001, ενώ και ο Δείκτης Κόστους προς μέσο Ενεργητικό μειώθηκε σε 2,7% από 3,0% στα τέλη του 2001. Το Λειτουργικό Κόστος αυξήθηκε κατά 14,6% σε ετήσια βάση, σημειώνεται όμως, ότι αφ’ ενός περιλαμβάνει έκτακτα έξοδα σχετικά με την εισαγωγή του Ευρώ, αφ’ ετέρου στο Α’ τρίμηνο του 2001 δεν περιλαμβάνονται οι λειτουργικές δαπάνες της Telesis Τράπεζας Επενδύσεων. Το λειτουργικό κόστος, συγκρινόμενο σε τριμηνιαία βάση (Α’ τρίμηνο 2002 με Δ’ τρίμηνο 2001, όπου και στα δύο περιλαμβάνονται οι λειτουργικές δαπάνες της Telesis), εμφανίζει μείωση κατά 14%.Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας παραμένει ισχυρός, στο 14,1%, επιβεβαιώνοντας την ικανότητα του Ομίλου να διατηρεί υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, χωρίς να χρειάζεται να καταφύγει στους μετόχους για να αντλήσει κεφάλαια στο προσεχές μέλλον. Η Αποδοτικότητα των μέσων Ιδίων Κεφαλαίων προ φόρων (ROE), αφαιρουμένων των δικαιωμάτων μειοψηφίας, ανήλθε σε 18,5%, ενώ η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού προ φόρων (ROA) παρέμεινε από τις υψηλότερες στον κλάδο (1,9%). Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (ROE), μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθε σε 13,4% και η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού (ROA) μετά από φόρους ανήλθε σε 1,3%.ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑΗ EFG Eurobank Ergasias έχει από καιρό επιλέξει την ταυτόχρονη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της σύμφωνα τόσο με τα Διεθνή όσο και με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, επικεντρώνοντας ωστόσο την ανάλυση των αποτελεσμάτων στις λογιστικές καταστάσεις κατά Δ.Λ.Π. (IAS). Οι λογιστικές καταστάσεις και τα αποτελέσματα κατά Δ.Λ.Π. απεικονίζουν πληρέστερα την οικονομική κατάσταση του Ομίλου, ενώ παράλληλα επιτρέπουν τη σύγκριση με πιστωτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο. Αντίθετα, τα Ε.Λ.Π. επηρεάζονται κυρίως από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Σύμφωνα με Νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι ανώνυμες εταιρίες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών οφείλουν να εφαρμόσουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα στις οικονομικές καταστάσεις, ετήσιες ή περιοδικές, που καταρτίζονται κατά τις διαχειριστικές χρήσεις ή περιόδους οι οποίες λήγουν μετά τις 31.12.2002. Τα μεγέθη του Ομίλου EFG Eurobank Ergasias, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, για το Α Τρίμηνο του 2002, έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2001 έχουν ως εξής: Το σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε σε € 19,8 δισ., από € 19,7 δισ. Οι Χορηγήσεις ανήλθαν σε € 11,4 δισ. από € 9,1 δισ. Οι Καταθέσεις ξεπέρασαν τα € 16 δισ. από € 15,8 δισ. στα τέλη Μαρτίου 2001. Τα καθαρά Έσοδα από Τόκους (περιλαμβανομένων τόκων χρηματοδοτικών μισθώσεων και εξαιρουμένων κερδών ομολόγων) ανήλθαν σε € 168 εκ., από € 157 εκ., ενώ το καθαρό περιθώριο επιτοκίου διατηρείται άνω του 3%. Τα Βασικά Οργανικά Έσοδα (καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες), ανήλθαν σε € 229 εκ. από € 224 εκ. Τα συνολικά Λειτουργικά Έσοδα ανήλθαν σε € 241 εκ. από € 248 εκ. Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε € 61εκ., από € 93 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
  •