Σχέδιο Τροποποίησης Καταστατικού | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σχέδιο Τροποποίησης Καταστατικού

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007, ότι προτίθεται να τροποποιήσει το άρθρο 5 του Καταστατικού της  με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που έχει συγκληθεί για την 9.11.2007, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 10 π.μ. στην Αθήνα, στο «Μποδοσάκειο Ίδρυμα» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20, ή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, από την Α΄ Επαναληπτική συνεδρίαση αυτής που θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο ως άνω τόπο στις 21.11.2007, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10 π.μ. ή από οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή  κλπ., συνεδρίαση αυτής της συνελεύσεως. Η τροποποίηση αυτή πρέπει να διαβάζεται σε συνάρτηση με τη συνοπτική περιγραφή των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr), και θα έχει ως ακολούθως:
«Aρθρο  5.
Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε ... (...) και διαιρείται σε ... (...)  μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο  ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (2,75) η κάθε μία.
  • Το ανωτέρω συνολικό ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας  προήλθε ως εξής :
    .....................................................................................................................................................
  • 2.52. Με απόφαση της […………………..] Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της …ης Νοεμβρίου 2007 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ... ευρώ, με  έκδοση ... νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ και τιμής έκδοσης .. ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή συντελέσθηκε με επανεπένδυση ισόποσου μέρους του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2007. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των νέων μετοχών ήχθη στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε σε ... ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε..., ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία.

    2.53. Με απόφαση της ίδιας ως άνω [……………………] Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ….ης Νοεμβρίου 2007 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ... ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση ... νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ και τιμής έκδοσης ... ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή συντελέσθηκε με ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού κατόπιν κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των νέων μετοχών ήχθη στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε σε ... ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε ..., ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία.

    2.54.  Με απόφαση της ίδιας ως άνω [………………….] Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ….ης Νοεμβρίου 2007 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ... ευρώ, με την έκδοση ... νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία και τιμής εκδόσεως στο άρτιον. Η αύξηση αυτή συντελέσθηκε με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους των φορολογημένων αποθεματικών που είχαν σχηματιστεί μέχρι και το τέλος της χρήσης 2005 και δωρεάν διάθεση των νέων μετοχών στο προσωπικό. Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε σε ... ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε ..., ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία».