Ανακοίνωση του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 3556/2007 | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 3556/2007

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.3556/2007 ότι, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της κατά ποσό € 168.972.364,00, με την από 2.8.2007 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιό της  ανέρχεται πλέον στο ποσό των € 1.436.265.094,00, τα δε συνολικά δικαιώματα ψήφου ανέρχονται σε 522.278.216 και προκύπτουν από ισάριθμες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 2,75 η κάθε μία.