Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Bancpost, μέλος του Ομίλου Eurobank EFG, επεκτείνεται με νέες δραστηριότητες στον τομέα διαχείρισης κεφαλαίων συντάξεων στη Ρουμανία

Θυγατρική εταιρία με την επωνυμία Bancpost Fond De Pensii, η οποία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο της ιδιωτικής διαχείρισης των εισφορών των εργαζομένων που αφορούν συντάξεις στη Ρουμανία, δημιούργησε η Bancpost που ανήκει στον όμιλο Eurobank EFG. Η νέα εταιρία ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 17 Σεπτεμβρίου 2007.
H Ρουμανία είναι μία από τις πρώτες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έθεσε σε εφαρμογή σύστημα διαχείρισης μέρους των συνταξιοδοτικών εισφορών των εργαζομένων σύμφωνα με τον δεύτερο Πυλώνα. Σε αυτό το πλαίσιο ανέθεσε σε εξειδικευμένες ιδιωτικές εταιρείες που έχουν λάβει ειδική έγκριση, τη διαχείριση των εισφορών των ασφαλισμένων, με στόχο τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των κεφαλαίων τους.
Αξιοποιώντας το νέο αυτό θεσμικό πλαίσιο η Bancpost Fond De Pensii έχει στόχο να εξασφαλίσει υψηλές αποδόσεις συνδυασμένες με εξατομικευμένη εξυπηρέτηση των αναγκών κάθε πελάτη,  μεγιστοποιώντας τις συνέργιες και τη διεθνή τεχνογνωσία του Ομίλου Eurobank ΕFG στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Στην προσπάθειά της αυτή αξιοποιεί την τεχνογνωσία της θυγατρικής του ομίλου στην Ελλάδα,  EFG Eurolife Ασφαλιστικής,  ενός από τους μεγαλύτερους φορείς ιδιωτικών συντάξεων στην Ελληνική αγορά.
Ο όμιλος Eurobank EFG, κατέχει ηγετική θέση στην τραπεζική αγορά της  Ρουμανίας, όπου η Βancpost διαθέτει δίκτυο 246 καταστημάτων και Business Centers και απασχολεί  3.900 εξειδικευμένα στελέχη.