Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση ολοκλήρωσης διαδικασίας εκποίησης ενσώματων ονομαστικών μετοχών

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., σε συνέχεια της από 30.7.2007 ανακοίνωσής της σχετικά με την εκποίηση των ενσώματων ονομαστικών μετοχών της, γνωστοποιεί στους μετόχους της τα εξής:
Σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 6/436/26.7.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, 1.10.2007, η διαδικασία της εκποίησης μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 642.596 συνολικά ενσώματων ονομαστικών μετοχών που δεν κατατέθηκαν στην Τράπεζα προς αποϋλοποίηση μέχρι και την 31.10.2006, συμπεριλαμβανομένων και των μετοχών που προήλθαν από εταιρικές πράξεις και εκδόθηκαν σε άυλη μορφή υπέρ των δικαιούχων των ενσώματων μετοχών. Το καθαρό ποσό της εκποίησης, μετά την αφαίρεση των πάσης φύσης εξόδων και φόρων, ανέρχεται σε 16.423.858,95 ευρώ και θα κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ του συνόλου των δικαιούχων εντός 7 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εκποίησης.
Η Τράπεζα θα ενημερώσει με επιστολές της τους δικαιούχους μετόχους για το αποτέλεσμα της εκποίησης και το ποσό που βρίσκεται κατατεθειμένο για λογαριασμό τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και για τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την είσπραξή του.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι μέτοχοι να επικοινωνούν με την Υποδιεύθυνση Μετοχολογίου της Τράπεζας: Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας (κτίριο Α), 142 34 Νέα Ιωνία, τηλ: 210-3523300.
Αθήνα, 2.10.2007
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.