Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών

Το Δ.Σ. της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα») ανακοινώνει τα εξής:
Το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Χ.Α.»), κατά τη συνεδρίασή του της Πέμπτης, 20.9.2007, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 61.444.496 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία, οι οποίες εκδίδονται λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της με καταβολή μετρητών, που αποφασίστηκε από την Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 2.8.2007.
Η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των ανωτέρω 61.444.496 νέων μετοχών θα αρχίσει από την Τρίτη, 25.9.2007.
Κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία (25.9.2007), οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).
Για περισσότερες πληροφορίες, οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υποδιεύθυνση Μετοχολογίου της Τράπεζας: Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας (κτίριο Α), 142 34 Νέα Ιωνία, τηλ: 210-3523300.
Αθήνα, 20.9.2007
Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.