Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πλήρης κάλυψη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετοχών

Το Δ.Σ. της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα») γνωστοποιεί στους μετόχους της τα εξής :
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων, που αποφασίστηκε από την Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στις 2.8.2007, καλύφθηκε πλήρως με ανάληψη του συνόλου των 61.444.496  νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών.
Συγκεκριμένα:
(i) Οι ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης, κατά την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων αυτών (31.8.2007 έως 14.9.2007), κάλυψαν ποσοστό 97,5% της αύξησης, αναλαμβάνοντας 59.890.488 νέες μετοχές.(ii) Οι ασκήσαντες δικαιώματα απασχολουμένων και προεγγραφής κάλυψαν ποσοστό 2,5% της αύξησης, αναλαμβάνοντας 1.554.008 νέες μετοχές, σύμφωνα με την από 17.9.2007 απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας και με τις αποφάσεις της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης. 
Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξάνεται κατά 168.972.364 ευρώ, με την έκδοση 61.444.496 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία.
Οι νέες μετοχές που προκύπτουν από την ανωτέρω αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους  σε άυλη μορφή, με πίστωση της Μερίδας και του Λογαριασμού Αξιών στο ΣΑΤ. Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και έναρξης διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Τράπεζας.
Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιοτης Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.