Αναστολή προγράμματος Ιδίων Μετοχών | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αναστολή προγράμματος Ιδίων Μετοχών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. κατά τη συνεδρίασή του την 1.8.2007, αποφάσισε την αναστολή του προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών στο διάστημα από την Παρασκευή, 10.8.2007, και έως τουλάχιστον τη λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, η οποία θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα ανακοινωθεί στους μετόχους, σύμφωνα με τον νόμο.


Αθήνα, 3 Αυγούστου 2007Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.