Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πώληση Ιδίων Μετοχών Μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., κατά τη συνεδρίασή του την 1.8.2007, αποφάσισε να προβεί, στο διάστημα από 10.8.2007 έως 31.10.2007, σε πώληση μέχρι 3.500.000 ιδίων μετοχών της Τράπεζας (τις οποίες έχει αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920), με κατώτερη τιμή πώλησης ανά μετοχή ίση με την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών (20 ευρώ) που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της κατά την από 2.8.2007 συνεδρίασή της.
Αθήνα, 3 Αυγούστου 2007
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.