Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 19/7/2007 | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 19/7/2007

Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
19 Ιουλίου 2007
Ώρα 10 π.μ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Τράπεζας EFG Eurobank Εrgasias Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 19 Ιουλίου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ., στην Αθήνα, στο «Μποδοσάκειο Ίδρυμα» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Αμαλίας 20.Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, με
δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για άμεση εκποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων που τυχόν προκύπτουν από την ανωτέρω αύξηση και απόδοση στους δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης.
2. Επικύρωση προσωρινού διορισμού μέλους του Δ.Σ.Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Τράπεζας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.
Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους
– μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (E.X.A.E.) – και να καταθέσουν στην Τράπεζα, πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης, τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2007Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ξενοφών Κ. Νικήτας