Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Έκθεση του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 3016/2002 και το άρθρο 289 του κανονισμού Χ.Α

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ Ν. 3016/2002 ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Χ.Α.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2007

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.Ε. (η «Τράπεζα»), κατά τη συνεδρίασή του της 25/6/2007 αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με καταβολή μετρητών ποσού 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου και έκδοση νέων μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Η παρούσα έκθεση συντάσσεται για τους σκοπούς της παραπάνω αύξησης σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.3016/2002 και το άρθρο 289 του Κανονισμού του Χ.Α., θα ανακοινωθεί στη Γενική Συνέλευση της 19/7/2007,  θα αποσταλεί στο Χ.Α. για να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του και θα δημοσιευτεί και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους μετόχους της Τράπεζας για τα ακόλουθα ζητήματα :

Α. Απολογισμός χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας

Η τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών πραγματοποιήθηκε κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που έλαβε χώρα την 19η Μαρτίου 1999. Το συνολικό ποσό που αντλήθηκε ανήλθε σε Δρχ. 112,0 δισ. (€328,6 εκ.) και σύμφωνα με την ελεγμένη από Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές Έκθεση Διάθεσης Κεφαλαίων διατέθηκε εντός της χρήσεως 1999, ως ακολούθως:
i. Δρχ. 68,0 δισ. (€200,0 εκ.) για την αποπληρωμή του συνόλου του δανείου μειωμένης εξασφάλισης,ii. Δρχ. 3,7 δισ. (€10,8 εκ.) για την κάλυψη της συμμετοχής της Τράπεζας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής της εταιρείας μη εισηγμένης στο Χ.Α.,iii. Δρχ. 9,1 δισ. (€26,7 εκ.) για το άνοιγμα και τον εξοπλισμό των νέων καταστημάτων, για τον εκσυγχρονισμό των παλαιών καταστημάτων καθώς και την αναβάθμιση του μηχανογραφικού συστήματος της Τράπεζας,iv. Δρχ. 18,6 δισ. (€54,7 εκ.) για τη συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε εταιρεία εισηγμένη στο Χ.Α.,v. Δρχ. 16,5 δισ. (€48,5 εκ.) χορήγηση δανείου μειωμένης εξασφάλισης σε θυγατρική εταιρεία μη εισηγμένη στο Χ.Α., εκ των οποίων Δρχ. 12,5 δισ. (€36,8 εκ.) καλύφθηκαν από την αναφερθείσα αύξηση.  
B. Επενδυτικό σχέδιο

Τα κεφάλαια της αύξησης θα αξιοποιηθούν για την χρηματοδότηση εξαγορών εκτός Ελλάδας, οι οποίες εντάσσονται στην επενδυτική πολιτική της Τράπεζας, καθώς και για την ταχύτερη ανάπτυξη των εργασιών, κυρίως στο εξωτερικό. Στόχος είναι να ενισχυθεί περαιτέρω η παρουσία του Ομίλου στη Νέα Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, τόσο σε χώρες που ήδη δραστηριοποιείται, όσο και σε χώρες που παρουσιάζουν μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης και στις οποίες δεν έχει ακόμη παρουσία. Tο Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι η προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είναι προς το συμφέρον της Τράπεζας και των μετόχων της, καθώς θα επιταχύνει τη δημιουργία ενός ισχυρού πυλώνα ανάπτυξης στην Νέα Ευρώπη, αντίστοιχου με αυτού της Ελλάδας.

Σύμφωνα με το άρθρο 289 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Τράπεζα θα εκπληρώνει τις υποχρεώσεις ενημέρωσης που πηγάζουν από το εν λόγω άρθρο. Οποιαδήποτε επένδυση χρηματοδοτείται από την ΑΜΚ, θα ανακοινώνεται αμελλητί στους επενδυτές, βάσει της σχετικής νομοθεσίας.

Γ. Δεσμεύσεις βασικών μετόχων

Ο βασικός μέτοχος της Τράπεζας, το EFG Group , που σήμερα συμμετέχει εμμέσως στην Τράπεζα με 41,2%, ανακοινώνει την δέσμευσή του να διατηρήσει κατ’ ελάχιστο το ποσοστό που θα κατέχει κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά α) έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών, β) για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

Κανείς από τους υπόλοιπους μετόχους της Τράπεζας δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με ταυτόχρονη συμμετοχή και στην διοίκηση της Τράπεζας.

Δ. Τιμή διάθεσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών να μην είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. 

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2007ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


1 Tελική μητρική εταιρεία του EFG Group είναι η EFG Bank European Financial Group (πιστωτικό ίδρυμα με έδρα την Ελβετία).