Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών

Mε αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο, που αφορούν στη διαχείριση των δύο Αμοιβαίων Κεφαλαίων της ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών, η Τράπεζα Eurobank EFG διευκρινίζει τα ακόλουθα:
 
Η ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών, η οποία συστάθηκε στο τέλος του 2000 βάσει των διατάξεων του Ν. 1902/90, του Ν. 2076/92 και του Ν. 1969/91, ανέλαβε τη σύσταση δύο Αμοιβαίων Κεφαλαίου: ενός Μικτού και ενός Ομολογιακού.
Για τη διαχείριση καθενός από τα δύο αυτά αμοιβαία κεφάλαια, η ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών διεξήγαγε διαγωνισμό για την πρόσληψη εξωτερικών διαχειριστών. Με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, το Μάρτιο του 2003, η διαχείριση του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Μικτό Εσωτερικού, ανατέθηκε στην EFG Eurobank Asset Management Α.Ε.Π.Ε.Υ., εταιρεία κατά 100% θυγατρική της Τράπεζας Eurobank EFG και στην Εθνική Χρηματιστηριακή.
Στις 31 Μαρτίου 2003 το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Μικτό Εσωτερικού ανερχόταν σε Ευρώ 323,8 εκατ. και έφθασε στις 19 Ιουνίου 2007 τα Ευρώ 596,9 εκατ.   Η συνολική απόδοση από την έναρξη της διαχείρισης από τους εξωτερικούς διαχειριστές διαμορφώνεται σε 74,31% , κατατάσσοντας το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στην πρώτη δεκάδα στην κατηγορία των αμοιβαίων κεφαλαίων μικτού τύπου εσωτερικού.  Η απόδοση αυτή είναι εξαιρετικά υψηλή για το επίπεδο του αναληφθέντος επενδυτικού κινδύνου δεδομένου του μικτού τύπου του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Μικτό Εσωτερικού καθώς και των επιπρόσθετων επενδυτικών περιορισμών που διέπουν τα μικτά αμοιβαία κεφάλαια που έχουν συσταθεί από ασφαλιστικούς οργανισμούς και που δεν επιτρέπουν τις μετοχικές επενδύσεις σε ποσοστό άνω του 50% του συνολικού ενεργητικού σε αντίθεση με τα υπόλοιπα μικτά αμοιβαία κεφάλαια στα οποία επιτρέπονται οι μετοχικές επενδύσεις έως και 65% του ενεργητικού τους.

Αναφορικά με το τμήμα του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Μικτό Εσωτερικού που έχει ανατεθεί προς διαχείριση στην EFG Eurobank Asset Management Α.Ε.Π.Ε.Υ., αυτό ανερχόταν σε Ευρώ 161,8 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2003 και έφθασε τα Ευρώ 298,8 στις 19 Ιουνίου 2007.  Στα πλαίσια της ενεργητικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, τον Ιούνιο του 2006 επελέγη προς επένδυση το Ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου λήξεως 19/4/2021 με ISIN XS0251384904, η έκδοση του οποίου είχε πραγματοποιηθεί  με τις ισχύουσες ανέκαθεν και διεθνώς παραδεκτές διαδικασίες και την ανάθεση βιβλίου προσφορών από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) προς κοινοπραξία Ελληνικών και αλλοδαπών τραπεζικών οργανισμών.
Το συγκεκριμένο Ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου ονομαστικής αξίας Ευρώ 2,000,000 αγοράσθηκε στις 16 Ιουνίου 2006, σε τιμή υπό του αρτίου, με στόχο τη διασπορά των επενδύσεων του ομολογιακού χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Μικτό Εσωτερικού και τη μείωση του επενδυτικού κινδύνου σε ποσοστό ιδιαίτερα χαμηλό τόσο ως προς το τμήμα του ενεργητικού που έχει ανατεθεί στην EFG Eurobank Asset Management (0,79% σε ενεργητικό Ευρώ 254,8 εκατ.) όσο και ως προς το συνολικό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (0,39% σε ενεργητικό Ευρώ 507,6 εκατ.) τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Από τα ανωτέρω καταδεικνύεται η χρηστή και απολύτως διαφανής διαχείριση κατά τρόπο ώστε να διασφαλισθούν οι υψηλότερες δυνατές αποδόσεις,. Σε ότι αφορά στο εν λόγω Ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου, ο διαχειριστής ενήργησε λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη επίτευξης ευρείας διασποράς των επενδύσεων του ομολογιακού χαρτοφυλακίου σε συνδυασμό με την ανάληψη χαμηλού επιπέδου κινδύνου.