Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. Διαχειριστικής Χρήσεως 2006

σύμφωνα με το άρθρο 11α ν. 3371/2005
 1. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας

  Όπως αναφέρεται στην έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε € 1.264.520.756,40, διαιρούμενο σε 383.188.108 μετοχές, ονομαστικής αξίας € 3,30 η κάθε μία.  Όλες οι μετοχές της Τράπεζας είναι κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου, εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και έχουν όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόµο.
 2. Οι σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια του π.δ. 51/1992 με ποσοστό μεγαλύτερο άμεσα ή έμμεσα από 5% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Τράπεζας
  Όπως αναφέρεται στη σημείωση 43 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2006, η Τράπεζα ελέγχεται από τον Όμιλο EFG, η τελική μητρική εταιρεία τουοποίου είναι η EFG Bank European Financial Group (πιστωτικό ίδρυμα με έδρα την Ελβετία), η οποία κατέχει το 41% του μετοχικού κεφαλαίου. Το υπόλοιπο 59% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατέχεται ευρέως από το επενδυτικό κοινό. Όλα τα δικαιώματα ψήφου της EFG Bank European Financial Group κατέχονται από την οικογένεια Λάτση, η οποία είναι και το τελικό μέρος που ελέγχει τον Όμιλο.

 3. Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση νέων μετοχών ή για την αγορά ιδίων μετοχών

  Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920 και όπως αναφέρεται στη σημείωση 32 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2006, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο, στα πλαίσια των υφιστάμενων προγραμμάτωνδιάθεσης μετοχών σε μέλη του προσωπικού, του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών (με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών-stock options), να αποφασίζει την έκδοση νέων μετοχών στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμά τους και να αυξάνει αντίστοιχα το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει αρμοδιότητα έκδοσης νέων μετοχών σε άλλες περιπτώσεις (είτε λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου είτε λόγω έκδοσης ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές). Για την αγορά ιδίων μετοχών ηαρμοδιότητατου Διοικητικού Συμβουλίου δεν διαφοροποιείται από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν αρμοδιότητα ούτε για την έκδοση νέων μετοχών ούτε για την αγορά ιδίων μετοχών.

 4. Λοιπές πληροφορίες του άρθρου 11α ν. 3371/2005Η μεταβίβαση των μετοχών της Τράπεζας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν υφίστανται εκ του καταστατικού της περιορισμοί στη μεταβίβασή τους. Δεν υφίστανται μετοχές της Τράπεζας οι οποίες παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου στουςκατόχουςτους.
  Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της Τράπεζας περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου.Δεν είναι γνωστή στην Τράπεζα η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της.
  Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Τράπεζας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεών του δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον κ.ν. 2190/1920.
  Σε περίπτωση αλλαγής του ελέγχου της Τράπεζας κατόπιν δηµόσιας πρότασης, δεν υφίστανται σημαντικές συµφωνίες οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν.

  Δεν υπάρχουν ειδικές συμφωνίες της Τράπεζας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης.


Το Διοικητικό Συμβούλιο.