Ανακοίνωση Πληρωμής Κλασματικών Δικαιωμάτων 1/6/2007 | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση Πληρωμής Κλασματικών Δικαιωμάτων 1/6/2007

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.γνωστοποιεί στους μετόχους της τα εξής:
Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 03/04/2007, που ελήφθη σε εκτέλεση απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η Τράπεζα εκποίησε, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τα κλασματικά δικαιώματα που προήλθαν από τη διανομή 2 νέων μετοχών για κάθε 10 παλαιές, που εκδίδονταισυνεπεία μειώσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €3,30 σε €2,75 και ταυτόχρονης αύξησης του αριθμού των μετοχών της κατά 20%, με μέση τιμή 26,857ευρώ ανά μετοχή.
Δικαιούχοι του προϊόντος εκποιήσεως είναι οι μέτοχοι της Τράπεζας EFG Eurobank Εrgasias A.E. που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (E.X.A.E.) στις 15/05/2007 μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α.
Η απόδοση του προϊόντος εκποιήσεως στους δικαιούχους πραγματοποιείται ως εξής: Το ποσό που αναλογεί στους μετόχους που έχουν ορίσει την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων, θα κατατεθεί στους λογαριασμούς τους στις 4 Ιουνίου 2007. Οι υπόλοιποι μέτοχοι θα μπορούν να το εισπράξουν από τους χειριστές τους ή από οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., προσκομίζοντας το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι μέτοχοι να επικοινωνούν με την Υποδιεύθυνση Μετοχολογίου της Τράπεζας: Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας (κτίριο Α), 142 34 Νέα Ιωνία, τηλ: 210-3523300.
Αθήνα, 1 Ιουνίου 2007
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.