Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Έκδοση Ομολόγων

H Τράπεζα EFGEurobankErgasias ανακοίνωσε σήμερα την έκδοση, μέσω της EFGHellasPlc η οποία είναι θυγατρική της Τράπεζας στο Λονδίνο, ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης ύψους €750 εκ. με την εγγύηση της EurobankEFG.

 

Οι τίτλοι είναι δεκαετούς διάρκειας με δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης μετά από πέντε χρόνια, ύστερα από έγγραφη άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος, και αναμένεται να αξιολογηθούν ως Lower Tier II κεφάλαιο σύμφωνα με την ΤτΕ.  Τα ομόλογα  φέρουν τοκομερίδιο ίσο με το τρίμηνο Euribor πλέον 30 μονάδων βάσης για τα πρώτα 5 έτη.

Η έκδοση διατέθηκε στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή Αγορά σημειώνοντας σημαντική επιτυχία. 

Ο διακανονισμός θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουνίου 2007, ενώ  τα ομόλογα θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Κύριοι Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι τράπεζες Citi, DeutscheBank, EurobankEFG και GoldmanSachsInternational.