Εισαγωγή νέων μετοχών από τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και την ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των μετοχών | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Εισαγωγή νέων μετοχών από τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και την ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των μετοχών

Το Δ.Σ. της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. γνωστοποιεί προς τους κ.κ. μετόχους της τα εξής:
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 3/4/2007 αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Τράπεζας από 3,30 ευρώ σε 2,75 ευρώ και την ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών της κατά 20%. Συγκεκριμένα, θα εκδοθούν 76.805.620 νέες κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία, οι οποίες θα διανεμηθούν στους μετόχους, με αναλογία 2 νέες για κάθε 10 παλαιές.
Μετά την ως άνω μεταβολή, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας παραμένει στο ύψος των 1.267.292.730 ευρώ, διαιρούμενο σε 460.833.720 μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 2,75 ευρώ.
Την 27/4/2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ2-6066/2007 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α., στην Συνεδρίασή του στις 10/5/2007, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των ανωτέρω νέων μετοχών.
Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας ορίζονται τα εξής :
α) Δικαιούχοι των νέων μετοχών θα είναι οι παλαιοί μέτοχοι της Τράπεζας οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της Τρίτης 15/5/2007.
β) Από την επομένη εργάσιμη, Τετάρτη 16/5/2007, οι μετοχές της Τράπεζας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία 2,75 ευρώ και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή των νέων μετοχών.
γ) Από την ίδια ανωτέρω ημερομηνία, Τετάρτη 16/5/2007, η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
δ) Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των 76.805.620 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και η ημερομηνία πίστωσης αυτών στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ορίζεται η Τετάρτη 23/5/2007.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι μέτοχοι να επικοινωνούν με την Υποδιεύθυνση Μετοχολογίου της Τράπεζας: Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας (κτίριο Α), 142 34 Νέα Ιωνία, τηλ: 210-3523300.
Αθήνα, 11/5/2007
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε
.