ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, που πραγματοποιήθηκε στις 3/4/2007 αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 2.771.973,60 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους φορολογημένων κερδών χρήσεως 2006. Η εν λόγω αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 839.992 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,30 Ευρώ εκάστη, και τη δωρεάν διανομή σε μέλη του προσωπικού της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, περιλαμβανομένων μελών Δ.Σ. με οποιαδήποτε σχέση και μορφή εργασίας.
Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται πλέον σε 1.267.292.730,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 384.028.100 μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 3,30 Ευρώ.
Την 23/4/2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ2-5312/2007 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Τράπεζας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α., στη συνεδρίασή του στις 26/4/2007, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των νέων δωρεάν μετοχών.
Κατόπιν τούτου, από την Πέμπτη 3 Μαΐου 2007, αρχίζει στο Χρηματιστήριο Αθηνών η διαπραγμάτευση των 839.992 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση. Από την ίδια ημερομηνία, οι εν λόγω μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). Επίσης, διευκρινίζεται ότι, από την ως άνω ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να ενημερώνονται από το σχετικό έντυπο το οποίο είναι διαθέσιμο από 10/4/2007 σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Τράπεζας στην Αθήνα, Σινιοσόγλου 6, Ν. Ιωνία Τ.Κ. 11528, και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.eurobank.gr, καθώς επίσης μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα ανωτέρω γραφεία της Τράπεζας (τηλ. 210 – 3522361, κα Ευφροσύνη Κουλοχέρη).
Αθήνα, 27/4/2007
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε