Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Δήλωση Aποποίησης Eυθύνης

Η παρούσα υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση προς τους μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E.» απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα στα οποία μπορεί νομίμως να απευθυνθεί. Η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε συγκεκριμένα άτομα που διαμένουν, έχουν την ιθαγένεια ή είναι πολίτες σε χώρες εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας («οι Μέτοχοι εκτός Ελλάδας») ή αντιπρόσωπο, θεματοφύλακα ή διαχειριστή ή εμπιστευματοδόχο για Μετόχους εκτός Ελλάδας θεωρείται ότι γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία των χωρών αυτών. Πρόσωπο που λαμβάνει αντίγραφο του Πληροφοριακού Δελτίου σε οποιαδήποτε χώρα εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας δεν μπορεί να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόταση, πρόσκληση ή προσφορά, και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιήσει αυτό εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής η διενέργεια Δημόσιας Πρότασης ή η διανομή του Πληροφοριακού Δελτίου είναι παράνομη ή αποτελεί παράβαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού. Στις περιπτώσεις αυτές το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο αποστέλλεται για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Μελέτησα και κατανόησα τη δήλωση αποποίησης ευθύνης, που παρατίθεται πιο πάνω. Καταλαβαίνω ότι ενδεχοµένως επηρεάζει τα δικαιώµατά µου και συµφωνώ να δεσµεύοµαι από αυτή και δηλώνω ότι την έχω λάβει υπόψη μου. Συµφωνώ και βεβαιώνω ότι έχω το δικαίωµα να προχωρήσω και να µελετήσω το περιεχόµενο αυτής της ιστοσελίδας.

Αποδοχή και Συνέχεια