Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Το Συμπλήρωμα του εγκριθέντος με την από 19.06.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου (εφεξής το «Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου») της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Lamda Development S.A.» (εφεξής «η Εταιρεία»), που περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα, αφορά στη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα νέων μετοχών από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας (εφεξής η «Αύξηση») και έχει συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 14.07.2014, μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από τις 15.07.2014, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει σε ηλεκτρονική μορφή: α) στο δικτυακό τόπο της Εταιρείας www.lamda-development.net, στους δικτυακούς τόπους της Ε.Χ.Α.Ε. www.helex.gr και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση των Κυρίων Αναδόχων και Συμβούλων Έκδοσης  της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. www.eurobank.gr και της NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. www.nbgsecurities.com και β) σε έντυπη μορφή, δωρεάν, εφ’ όσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφόρος Κηφισίας 37Α, 151 23 Μαρούσι, τηλ. 210 74 50 600 και στα γραφεία των Κυρίων Αναδόχων και Συμβούλων Έκδοσης Τράπεζα Eurobank Ergasias, Φιλελλήνων 10, 10557 Αθήνα και NBG SECURITIES, Μιχαλακοπούλου 91, 115 28 Αθήνα.

Η διανοµή του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου και τυχόν άλλων εγγράφων ή πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιορίζεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο σε ορισµένα κράτη. Η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής δεν αποτελούν σε καµία περίπτωση προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για απόκτηση αξιών σε οποιοδήποτε κράτος, στο οποίο µία τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιό του. Εποµένως, το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου απευθύνεται µόνο στην ελληνική αγορά, σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο και δεν απευθύνεται, άµεσα ή έµµεσα, σε επενδυτές εκτός Ελλάδας ούτε απευθύνεται σε οποιοδήποτε κράτος όπου μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιό του. Συνεπώς, αντίγραφα του Συμπληρώματος του Ενηµερωτικού Δελτίου δεν πρέπει και δεν πρόκειται να ταχυδροµηθούν ή να διανεµηθούν ή να αποσταλούν µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός Ελλάδος σε οποιοδήποτε κράτος, όπου µια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιό του.

Περαιτέρω, οι κινητές αξίες που περιγράφονται στο Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο έγκρισης και δεν θα εγκριθούν σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία περί κινητών αξιών οποιουδήποτε κράτους πλην της Ελλάδος και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, αν η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιό του. Τέλος, επενδυτές εκτός Ελλάδος ή επενδυτές που υπόκεινται στη σχετική νομοθεσία και δικαιοδοσία άλλων κρατών ενδέχεται να απαγορεύεται να ασκήσουν δικαιώματα απορρέοντα από τις νέες μετοχές που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Αύξησης, ακόμα και εάν µε οποιοδήποτε τρόπο συμμετάσχουν στην Αύξηση, που απευθύνεται µόνο στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας και λαμβάνει χώρα µόνο σύμφωνα µε το ελληνικό δίκαιο.

Εάν βλέπετε αυτήν την ιστοσελίδα από τις Η.Π.Α., Καναδά, Νότια Αφρική, Αυστραλία, Ιαπωνία ή/και οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδος, όπου η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, πρέπει να εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Μελέτησα και κατανόησα τη δήλωση αποποίησης ευθύνης, που παρατίθεται πιο πάνω. Καταλαβαίνω ότι ενδεχοµένως επηρεάζει τα δικαιώµατά µου και συµφωνώ να δεσµεύοµαι από αυτή και δηλώνω ότι την έχω λάβει υπόψη μου. Συµφωνώ και βεβαιώνω ότι έχω το δικαίωµα να προχωρήσω και να µελετήσω το περιεχόµενο αυτής της ιστοσελίδας.

Αποδοχή και Συνέχεια