Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Παύση επιτοκιακών δεικτών για το LIBOR σε Ελβετικό Φράγκο (CHF LIBOR), για το LIBOR σε Ιαπωνικό Γιέν (JPY LIBOR) και για το LIBOR σε Ευρώ (EURO LIBOR) μετά την 31.12.2021, με βάση απόφαση της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου και αντικατάστασή τους με τα νέα ορισθέντα επιτόκια αναφοράς.

Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο με CHF LIBOR

Παύση επιτοκιακών δεικτών για το LIBOR σε Ελβετικό Φράγκο (CHF LIBOR) μετά την 31.12.2021, με βάση τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1847 και αντικατάστασή τους με τα νέα ορισθέντα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτόκια αναφοράς

Με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1847 που εξέδωσε στις 14.10.2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ο οποίος εφαρμόζεται από την 1.1.2022 (ΕΕ L 374 της 22.10.2021, σελ. 1), καθορίσθηκαν συγκεκριμένα επιτόκια ως επιτόκια αντικατάστασης του CHF Libor σε κάθε σύμβαση που τον περιέχει καθώς και σε κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο, όπως αυτό ορίζεται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ.

Ειδικότερα:

α) το CHF LIBOR διάρκειας 1 μηνός αντικαθίσταται από το SARON διάρκειας 1 μηνός,

β) το CHF LIBOR διάρκειας 3 μηνών αντικαθίσταται από το SARON διάρκειας 3 μηνών,

γ) το CHF LIBOR διάρκειας 6 μηνών αντικαθίσταται από το SARON διάρκειας 3 μηνών,

δ) το CHF LIBOR διάρκειας 12 μηνών αντικαθίσταται από το SARON διάρκειας 3 μηνών.

Λόγω της διαφοράς μεταξύ των τιμών του CHF LIBOR και του SARON, προστέθηκε σταθερή τιμή προσαρμογής (Περιθώριο Προσαρμογής), ώστε να επιτευχθεί -κατά το δυνατό- η οικονομική εξομοίωση του νέου δείκτη με τον υπό κατάργηση δείκτη και να ελαχιστοποιηθούν τυχόν οικονομικές επιπτώσεις. Το Περιθώριο Προσαρμογής είναι σταθερό και ισούται με την ιστορική διάμεση διαφορά μεταξύ του CHF Libor και του αντίστοιχου SARON κατά την προηγούμενη πενταετία μέχρι τις 5 Μαρτίου 2021. Το Περιθώριο Προσαρμογής δεν σχετίζεται με το συμβατικά προβλεπόμενο πιστωτικό περιθώριο (client credit spread) που προστίθεται στο ανά περίπτωση εφαρμοζόμενο επιτόκιο βάσης.

Έτσι τα επιτόκια αντικατάστασης του CHF LIBOR ορίσθηκαν, με βάση τον ανωτέρω Εκτελεστικό Κανονισμό, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

 Libor  Διάρκεια ισχύος Επιτόκιο αντικατάστασης  Τιμή προσαρμογής για τη διαφορά (%)

CHF

1M

SARON διάρκειας 1 μηνός (SAR1MC)

ISIN CH0477123886

- 0,0571

CHF

3M

SARON διάρκειας 3 μηνών (SAR3MC)

ISIN CH0477123902

  0,0031

CHF

6M

SARON διάρκειας 3 μηνών (SAR3MC)

ISIN CH0477123902

  0,0741

CHF

12M

SARON διάρκειας 3 μηνών (SAR3MC)

ISIN CH0477123902

   0,2048

 

Ο παραπάνω Εκτελεστικός Κανονισμός εκδόθηκε στο πλαίσιο των, προβλεπόμενων από το ενωσιακό δίκαιο, δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την αντικατάσταση ενός δείκτη αναφοράς, η παύση του οποίου μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική διαταραχή της λειτουργίας των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών. Ειδικότερα, εκδόθηκε στο πλαίσιο της εξουσιοδότησης του άρθρου 23β του επικαιροποιημένου Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 (The Benchmarks Regulation – BMR, ελληνικά / αγγλικά) σύμφωνα με το οποίο, και ειδικά για τους καταργούμενους δείκτες αναφοράς που έχουν ορισθεί ως κρίσιμης σημασίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να ορίζει υποκατάστατο που αντικαθιστά εκ του νόμου όλες τις αναφορές στον υπό κατάργηση δείκτη σε κάθε σύμβαση ή χρηματοπιστωτικό μέσο που δεν περιέχει εφεδρικές ή κατάλληλες εφεδρικές διατάξεις για την αντικατάσταση του δείκτη αναφοράς που καταργείται.

Η αντικατάσταση στην οποία προέβη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την έκδοση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1847, κατέστη αναγκαία καθώς στις 5 Μαρτίου 2021, η Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου (Financial Conduct Authority-FCA), που είναι η Ρυθμιστική Αρχή (Regulatory Authority) του διαχειριστή (Administrator) του LIBOR (ICE Benchmark Administration, IBA), ανακοίνωσε ότι οι επιτοκιακοί δείκτες για το LIBOR στο ελβετικό φράγκο (CHF Libor) θα παύσουν να παρέχονται μετά την 31η Δεκεμβρίου 2021. Είχε προηγηθεί η απόφαση του IBA ότι θα παύσει να παράγει και να δημοσιεύει τους εν λόγω δείκτες, δεδομένου ότι είχαν χάσει την αντιπροσωπευτικότητά τους λόγω αποχώρησης σημαντικού αριθμού συνεισφερόντων.

O επιτοκιακός δείκτης SARON (= Swiss Average Rate Overnight, = ο Μέσος Δείκτης Επιτοκίων του Ελβετικού Φράγκου διάρκειας μίας ημέρας) αντιπροσωπεύει το επιτόκιο μίας ημέρας της αγοράς εξασφαλισμένης χρηματοδότησης για το Ελβετικό Φράγκο (CHF). Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται (και άρα μεταβάλλεται) σε καθημερινή βάση και προκύπτει από τα επιτόκια της διατραπεζικής αγοράς για πράξεις πώλησης με συμφωνία επαναγοράς διάρκειας μιας ημέρας (overnight repo transactions) για την εκάστοτε ημέρα υπολογισμού. Το επιτόκιο SARON κάθε διάρκειας (1 μηνός, 3 μηνών κ.λπ.) προκύπτει από το ημερήσιο SARON για τη διάρκεια στην οποία αφορά (1 μηνός, 3 μηνών κ.λπ.). H εκάστοτε τιμή του για κάθε διάρκεια δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας SIX Swiss Exchange Financial Information AG, που είναι ο διαχειριστής του επιτοκιακού δείκτη SARON.

Ο δείκτης SARON υπολογίζεται καθημερινά με βάση τα επιτόκια της προαναφερθείσας διατραπεζικής αγοράς, η οποία: α) έχει υψηλή ρευστότητα και άρα τα επιτόκια που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή του δείκτη είναι αντιπροσωπευτικά της οικονομικής πραγματικότητας, την οποία προορίζονται να μετρούν και β) είναι ρυθμιζόμενη, δηλαδή εποπτεύεται βάσει συγκεκριμένων κανόνων τους οποίους οφείλει να ακολουθεί. Ο δείκτης SARON θεωρείται από την Ομάδα Εργασίας της Κεντρικής Τράπεζας της Ελβετίας ως το βασικό επιτόκιο μηδενικού κίνδυνου (risk free rate) και είναι αυτό που η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας παρατηρεί από το 2019 για τη διαμόρφωση της νομισματικής της πολιτικής.

Διευκρινίζεται ότι η αντικατάσταση του δείκτη CHF Libor από το SARON είναι προϊόν της εναρμονισμένης προσπάθειας των αρμοδίων φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της κατάργησης ορισμένων επιτοκιακών δεικτών με συστημική σημασία για την Ε.Ε. 

Στο ανωτέρω πλαίσιο, από την 1.1.2022 η Τράπεζα θα εφαρμόσει σε κάθε σύμβαση και χρηματοπιστωτικό μέσο με αναφορά στο CHF LIBOR, που δεν περιλαμβάνει εφεδρικές ή κατάλληλες εφεδρικές διατάξεις, τα τελικά προσαρμοσμένα επιτόκια αντικατάστασης, δηλαδή θα  εφαρμόζει το βασικό επιτόκιο SARON στο εκάστοτε ύψος του, με την αντίστοιχη τιμή προσαρμογής που αναγράφεται στον παραπάνω πίνακα, πλέον των λοιπών ανά περίπτωση επιβαρύνσεων (για τις δανειακές συμβάσεις, περιθώριο και εισφορά ν.128/75).

Για παράδειγμα, εάν ένα δάνειο έχει ως επιτόκιο βάσης το CHF LIBOR 1 μηνός, το τελικό επιτόκιο που θα εφαρμοστεί, από την πρώτη περίοδο εκτοκισμού μετά την 1.1.2022, θα αποτελείται από το επιτόκιο SARON 1 μηνός με την αντίστοιχη τιμή προσαρμογής του παραπάνω πίνακα, το προβλεπόμενο στη σύμβαση περιθώριο και την εισφορά του ν.128/1975. Εάν πάλι ένα δάνειο έχει επιτόκιο βάσης το CHF LIBOR 3 μηνών, το επιτόκιο που θα εφαρμοστεί θα αποτελείται από το επιτόκιο SARON 3 μηνών με την αντίστοιχη τιμή προσαρμογής του παραπάνω πίνακα, το προβλεπόμενο στη σύμβαση περιθώριο και την εισφορά του ν.128/1975 κ.ο.κ.

Για την κατά τα ανωτέρω αντικατάσταση, οι δανειολήπτες της Τράπεζας με συμβάσεις που περιέχουν ως επιτόκιο βάσης το CHF Libor, θα ενημερωθούν και εξατομικευμένα.

Δάνεια σε Ιαπωνικό Γιέν με JPY LIBOR και σε Ευρώ με EURO LIBOR

Για τα δάνεια σε Ιαπωνικό Γιέν με JPY LIBOR & σε Ευρώ με EURO LIBOR μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.

Σημαντική πληροφόρηση

Επισημαίνεται ότι η αντικατάσταση δεν αφορά σε δάνεια που είναι συνδεδεμένα με το βασικό επιτόκιο του Euribor.