Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Το σχέδιο εμπροσθοβαρούς μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων που παρουσιάστηκε από την Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. τον Νοέμβριο του 2018 ολοκληρώνεται με τον εταιρικό μετασχηματισμό της, όπως είχε εξαρχής ανακοινωθεί. Συγκεκριμένα:

Στις 20 Μαρτίου 2020 με την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000) της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας διοικητικής αρχής ολοκληρώθηκε η διαδικασία διάσπασης της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. (Διασπώμενη) με απόσχιση του κλάδου της τραπεζικής της δραστηριότητας και σύσταση νέας εταιρείας-πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (Εurobank), κατά συνδυασμένη εφαρμογή του άρθρου 16 του ν.2515/1997 και των άρθρων 57 παρ. 3 και 59-74 του ν.4601/2019.


Συνεπεία των ανωτέρω η Eurobank, που αποτελεί πιστωτικό ίδρυμα, όπως αναφέρθηκε, έχει υποκατασταθεί ως καθολική διάδοχος στο σύνολο των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και εν γένει εννόμων σχέσεων του αποσχιζόμενου κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας (ενδεικτικά συμβάσεων καταθέσεων, δανείων και πιστώσεων, εγγυήσεων, επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών, παροχής υπηρεσιών πληρωμών, φύλαξης χρηματοπιστωτικών μέσων, εκμίσθωσης θυρίδων, συμβάσεων με προμηθευτές, συνεργάτες κ.λπ.), οι οποίες συνεχίζονται απρόσκοπτα από την Eurobank από την ως άνω ημερομηνία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000.

Ενόψει των ανωτέρω η Eurobank, υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο των ανωτέρω εννόμων σχέσεων, σας γνωστοποιεί - υπό την ιδιότητά σας ενδεικτικά ως ενεργών, υποψήφιων και πρώην πελατών αυτής, προσώπων που έχουν παράσχει εγγύηση ή ασφάλεια υπέρ πελατών, συναλλασσόμενων, προμηθευτών και συνεργατών αυτής, πραγματικών δικαιούχων νομικών προσώπων ή οντοτήτων ή εν γένει τρίτων προσώπων σχετιζόμενων με τους ανωτέρω – ότι μπορείτε  να ενημερωθείτε αναλυτικά για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από τη σχετική ανακοίνωση  που βρίσκεται αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο www.eurobank.gr/el/gdpr καθώς και σε έντυπη μορφή στα καταστήματα της Eurobank. 

Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι στις περιελθούσες στην Eurobank, λόγω καθολικής διαδοχής κατά τα ανωτέρω, έννομες σχέσεις περιλαμβάνονται και οι έννομες σχέσεις:

α) από συμβάσεις διαχείρισης απαιτήσεων δανείων και πιστώσεων της Διασπώμενης με τις εταιρείες ειδικού σκοπού KARTA II PLC, CAIRO No. 3 FINANCE Designated Activity Company και ASTARTI Designated Activity Company, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 «Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις» («Νόμος περί Τιτλοποίησης»). Στο πλαίσιο αυτών και αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων διευκρινίζεται ότι η Eurobank έχει την ιδιότητα του αυτοτελώς υπεύθυνου, όπως άλλωστε και οι ως άνω αναφερόμενες εταιρείες αντίστοιχα, και ισχύει και για τις περιπτώσεις αυτές η παραπομπή στην ενημέρωση περί προσωπικών δεδομένων της Eurobank κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα,

β) από τη σύμβαση διαχείρισης απαιτήσεων δανείων της Διασπώμενης με την εταιρεία ειδικού σκοπού MAXIMUS Hellas Designated Activity Company, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί Τιτλοποίησης. Διευκρινίζεται ότι στο πλαίσιο αυτής και αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων η ως άνω εταιρεία ειδικού σκοπού ενεργεί ως ο μόνος υπεύθυνος επεξεργασίας.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι η ως άνω διαχείριση καθώς και η εξυπηρέτηση των δανείων, οι απαιτήσεις εκ των οποίων μεταβιβάσθηκαν στις ανωτέρω εταιρείες ειδικού σκοπού, συνεχίζονται απρόσκοπτα, από την ως άνω ημερομηνία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., από την Eurobank και οι πληρωμές εξακολουθούν να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους των ως άνω δανειακών συμβάσεων.

Τέλος, θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων συνιστά προτεραιότητα για την Eurobank η οποία θα διατηρήσει και ενισχύσει το υψηλό επίπεδο προστασίας αυτών. 

 
Τράπεζα Eurobank Α.Ε., Όθωνος 8, 105 57 - Αθήνα, Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000.