Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά της δράσης

Η δράση έχει ως αντικείμενο την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την παραγωγή προϊόντων στον τομέα της πράσινης βιομηχανίας, με έμφαση στον παραγωγικό κλάδο της ηλεκτροκίνησης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και των προϊόντων και των αγαθών που προορίζονται για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Η δράση στοχεύει στην τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση. Ο τελικός στόχος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των παραγωγικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Οι επιλεγμένες βιομηχανικές μονάδες στον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας (π.χ. ανακύκλωση συσσωρευτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων με επαναχρησιμοποίηση πρώτων υλών, όπως λιθίου και κοβαλτίου, σχεδιασμός ηλεκτρικών οχημάτων και σημείων φόρτισης κανονικής ή υψηλής ισχύος), που θα λάβουν στήριξη, θα λειτουργούν πλήρως με ειδικό τμήμα έρευνας και ανάπτυξης για καινοτόμα προϊόντα / υπηρεσίες.

Φορέας Υλοποίησης της παρούσας δράσης ορίζεται η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες. Η δημόσια δαπάνη της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 199.700.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2023-2025.

Περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι όλη η επικράτεια.

Δικαιούχοι του προγράμματος

Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να κριθούν νομικά πρόσωπα που είτε ανήκουν στις ΜμΕ είτε στις Μεγάλες Επιχειρήσεις, και οι οποίες με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στο κατά περίπτωση εφαρμοστέο ειδικό άρθρο του ΓΑΚ:

 • Τηρούν απλογραφικά ή/και διπλογραφικά βιβλία, καθώς και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.
 • Διαθέτουν ή θα διαθέτουν κατά την έναρξη του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του παραρτήματος Ι ως κύρια δραστηριότητα.

Επενδύσεις – Επιλέξιμες δαπάνες

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης. Ο χαρακτήρας αρχικής επένδυσης απαιτείται σε κάθε περίπτωση να πληρείται σε σχέση με τις επιλέξιμες δαπάνες που θα υπαχθούν στο άρθρο 14 του ΓΑΚ.

Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

Οι επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων, για τις οποίες χορηγούνται περιφερειακές ενισχύσεις, με την επιφύλαξη ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στην παρούσα δράση, είναι:

Α. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού που είναι νέα, εκτός αν αποκτώνται από ΜμΕ ή με σκοπό την αγορά εγκατάστασης, και συγκεκριμένα δαπάνες για:

 • Την αγορά της γης, την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και στα εμποδιζόμενα άτομα, καθώς και για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται και στην περίπτωση που πραγματοποιούνται επί κατασκευών που κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος υπαγωγής στα καθεστώτα ενίσχυσης της παρούσας δράσης έχουν υπαχθεί στον Ν.1337/1983 (Α΄ 33) ή στον Ν.4178/2013 (Α΄ 174) ή στον Ν.4495/2017 (Α΄ 167). Η έναρξη καταβολής των ενισχύσεων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, εφόσον στο εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο της επένδυσης περιλαμβάνονται κατασκευές για τις οποίες δεν έχει περαιωθεί η διαδικασία νομιμοποίησης ή τακτοποίησής τους.

 • Την αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό προϋποθέσεις.
 • Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
 • Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, η χρήση του οποίου αποκτάται υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης.
 • Τον εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, υπό τον όρο ότι συνιστούν ενσώματα στοιχεία ενεργητικού.
 • Την αγορά οχημάτων, με τα οποία η επιχείρηση κάνει μεταφορές πρώτων υλών και προϊόντων (έτοιμων και ημι-έτοιμων) εντός του χώρου της μονάδας. Επιλέξιμα είναι τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οχήματα μηδενικών εκπομπών CO2.

Β. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, και συγκεκριμένα σε δαπάνες, υπό προϋποθέσεις, για:

 • Τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσα από την αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας, μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, με σκοπό την ανάπτυξη καινοτομίας στη διαδικασία παραγωγής ή/και στα παραγόμενα προϊόντα.
 • Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

Οι ενισχυόμενες δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν να υπερβούν, για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις, το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών για τις περιφερειακές ενισχύσεις. Το ανώτατο ποσοστό για τις ΜμΕ διαμορφώνεται στο πενήντα τοις εκατό (50%).

Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται μπορεί να περιλαμβάνουν και επιπρόσθετες επιλέξιμες δαπάνες του άρθρου 8 «Επιλέξιμες Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων», όπως:

 • Επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜμΕ.
 • Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ.
 • Δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη.
 • Δαπάνες για καινοτομία σε ΜμΕ.
 • Δαπάνες για την απόκτηση οχημάτων.
 • Δαπάνες για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ανανεώσιμο υδρογόνο και μονάδες συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης.
 • Δαπάνες για την αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 45 του ΓΑΚ.
 • Δαπάνες για την καλύτερη αξιοποίηση πόρων και τη μετάβαση προς την κυκλική οικονομία.

Ποσά χορηγούμενων ενισχύσεων

Ο κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός για χρηματοδότηση είναι:

 • 300.000€ για τις Πολύ μικρές – Μικρές – Μεσαίες Επιχειρήσεις
 • 500.000€ για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις
 • 1.000.000€ για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις

Τα ποσοστά της έντασης ενίσχυσης για τις περιφερειακές ενισχύσεις διαμορφώνονται σύμφωνα με τον νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων.

Ο καθορισμός ποσοστών έντασης ενίσχυσης (άρθρο 14 του ΓΑΚ) διαμορφώνεται ως εξής: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΜΕΓΑΛΕΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ
Αττικής - Δυτικού Τομέα Αθηνών 15% 25% 35%
Αττικής - Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Πειραιώς
Και Νήσων
25% 35% 45%
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 50% 60% 70%
Βορείου Αιγαίου 60% 70% 75%
Δυτικής Ελλάδος 50% 60% 70%
Δυτικής Μακεδονίας
50% 60% 70%
Ηπείρου
50% 60% 70%
Θεσσαλίας 50% 60% 70%
Ιονίων Νήσων 40% 50% 60%
Κεντρικής
Μακεδονίας
50% 60% 70%
Κρήτης 50% 60% 70%
Νοτίου Αιγαίου 40% 50% 60%
Πελοποννήσου 40%  50%  60% 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
Αρκαδία (Δήμος Μεγαλόπολης, Δήμος Γορτυνίας, Δήμος Τρίπολης)
Μεσσηνία (Δήμος Οιχαλίας)
 50%  60%  70%
Στερεάς Ελλάδας 40%  50%   60%

Ο καθορισμός ποσοστών έντασης ενίσχυσης (άρθρο 17 του ΓΑΚ) διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΓΑΛΕΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ
Αττικής - Βορείου, Νοτίου και Κεντρικού Τομέα Αθηνών - 10% 20%

Κάθε φορέας συμμετέχει στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου: 

 • Αποκλειστικά με εξωτερική χρηματοδότηση.
 • Με συνδυασμό ιδίων κεφαλαίων με εξωτερική χρηματοδότηση.

Η εξωτερική χρηματοδότηση ορίζεται ως υποχρεωτική σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 20% του συνολικού υποβαλλόμενου προϋπολογισμού για την ενίσχυση της επένδυσης.

Η οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης πρέπει να φτάνει τουλάχιστον το 25% των επιλέξιμων δαπανών, και να προέρχεται από:

 • Ιδίους πόρους
 • Εξωτερική χρηματοδότηση.

Η οικονομική συμμετοχή δεν πρέπει να περιέχει στοιχεία δημόσιας στήριξης. Σε κάθε περίπτωση αυτό πρέπει να πληρείται σε σχέση με το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που θα υπαχθούν στο άρθρο 14 του ΓΑΚ.

Υποβολή και αξιολόγηση αίτησης

Οι αιτήσεις ενίσχυσης αξιολογούνται αυτοτελώς με βάση τη χρονική σειρά υποβολής τους (first come, first served), όπως πιστοποιείται από τον αριθμό πρωτοκόλλου που εκδίδεται από το Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) υποβολής των αιτήσεων και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της δημόσιας δαπάνης.

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή στα επενδυτικά σχέδια είναι η 30.05.2023 και η ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών είναι η 30.11.2023.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν την αίτηση ενίσχυσης και επισυνάπτουν όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα / αρχεία για την αξιολόγησή της, όπως αναφέρονται στην Πρόσκληση, στην ιστοσελίδα producegreen.gov.gr.