Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά της δράσης

Η δράση «Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν» στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου των γούνινων και συναφών ειδών που έχουν πληγεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία και τις διεθνείς κυρώσεις προς τη Ρωσία.

Η παρεχόμενη επιχορήγηση καλύπτει με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης μελλοντικές λειτουργικές δαπάνες και αγορές πρώτων υλών. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί μέρος της απαιτούμενης ρευστότητας για τη συνέχιση των οικονομικών δραστηριοτήτων και της λειτουργίας των επιχειρήσεων και έμμεσα να στηριχθεί η διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 20 εκατ. ευρώ:

 • 17 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με πόρους του ΕΠΑΝΕΚ.
 • 3 εκατ. ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις, με εθνικούς πόρους.

Περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι όλη η ελληνική επικράτεια.

Δικαιούχοι της δράσης

Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις του κλάδου της γούνας και συναφών ειδών με βάση τους επιλέξιμους ΚΑΔ της δράσης, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να:

 • Εμφανίζουν εξαγωγές προς τρίτες χώρες κατά το 2021, σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού κύκλου εργασιών της ίδιας χρονιάς.
 • Παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά το Α΄ εξάμηνο του 2022 σε ποσοστό τουλάχιστον 10% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του Α΄ εξαμήνου του 2019.

Επιλέξιμες δαπάνες

Η δράση καλύπτει:

 • Αγορές εμπορευμάτων χρήσης.
 • Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης.
 • Ενοίκια επαγγελματικού χώρου.
 • Δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, κ.λπ.
 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, κ.λπ.).
 • Δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα/δημιουργία ή/και αναβάθμιση, κ.λπ.).
 • Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών.
 • Αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου).
 • Μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης.

Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2021 ανεξάρτητα εάν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα ή όχι λαμβάνουν κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 4.000€. Το μέγιστο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί ως κατ’ αποκοπή ποσό, στο πλαίσιο της δράσης, ανέρχεται σε 60.000€ για κάθε ωφελούμενη επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ).

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας είναι από 12.10.2022 έως 09.12.2022 (ώρα 15:00).

Η αξιολόγηση γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας (FiFo).

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στη δράση, πρέπει να κάνετε online αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Δείτε αναλυτικά την Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν.