Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά της δράσης

Η δράση στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, με προτάσεις/δράσεις που συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Ο προϋπολογισμός της δράσης (συνολική Δημόσια Δαπάνη) είναι 594.191,75€.

Δικαιούχοι της δράσης

Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν:

 • Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που:
  • Ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ).
  • Δραστηριοποιούνται ή που πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης , σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 508/2014 και όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στη συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις).
 • Μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Περιοχή εφαρμογής

Περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι η Δημοτική Κοινότητα Χαλάστρας, Κυμίνων και Νέων Μαλγάρων του Δήμου Δέλτα (με όριο 10 χιλιόμετρα από την ακτογραμμή).

Επιλέξιμες δαπάνες

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει:

 • Επενδύσεις ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων των αλιέων (αλιευτικός τουρισμός).
 • Εκσυγχρονισμό ή μετεγκατάσταση παραγωγικών επενδύσεων στην υδατοκαλλιέργεια.
 • Ίδρυση, εκσυγχρονισμό ή επέκταση επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
 • Ενίσχυση επιχειρήσεων που συνδέονται με τον δευτερογενή και τριτογενή τομέα.

Επίσης χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια που μπορεί να περιλαμβάνουν δαπάνες για:

 • Εργασίες και εγκατάσταση του απαραίτητου και σύγχρονου εξοπλισμού επί του σκάφους. Για υποδοχή και παροχή υπηρεσιών αλιευτικού τουρισμού προς τους επισκέπτες και προβολή τεχνικών και πρακτικών που σχετίζονται με την αλιευτική δραστηριότητα.
 • Προώθηση υπηρεσιών αλιευτικού τουρισμού.
 • Αγορά εργαστηριακού εξοπλισμού.
 • Μελέτες και αμοιβές συμβούλων.

Αναλυτικότερα οι δαπάνες παρουσιάζονται στον οδηγό του προγράμματος.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας είναι από 30.09.2022 έως 30.11.2022.

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στη δράση, πρέπει να κάνετε online αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε αποκτήσει προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης σύμφωνα με όσα ορίζονται στην πρόσκληση.

Δείτε αναλυτικά την 3η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020».