Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά της δράσης

Είναι μια δράση στρατηγικής σημασίας του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Σχεδιάστηκε ως μετεξέλιξη της επιτυχημένης δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ», που υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Στοχεύει στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές.

Σκοπός είναι η μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και η αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα πρέπει να αφορούν έργα έρευνας και καινοτομίας και να εντάσσονται σε 1 από τις 4 παρεμβάσεις.

Δείτε αναλυτικά τις παρεμβάσεις και την ενδεικτική δημόσια δαπάνη σε ευρώ ανά παρέμβαση:

Παρέμβαση                                                                              Ενδεικτική
 δημόσια δαπάνη

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από επιχειρήσεις                                              60 εκατ. ευρώ

II. Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς                 180 εκατ. ευρώ

III. Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων                                          39 εκατ. ευρώ

IV. Σφραγίδα αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις                21 εκατ. ευρώ

Δικαιούχοι της δράσης

Η δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον 1 κλεισμένη πλήρη ετήσια διαχειριστική χρήση, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και τους ερευνητικούς οργανισμούς.

Οι ερευνητικοί οργανισμοί θα πρέπει να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα κατά την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης της δράσης.

Κατ’ εξαίρεση, οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που διαθέτουν TIN / VAT Number, με έδρα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες δεν διαθέτουν υποκατάστημα στην Ελλάδα κατά την υποβολή της αίτησης, δεσμεύονται ότι με την ένταξη της πράξης, και σε κάθε περίπτωση πριν από την έκδοση οποιουδήποτε παραστατικού, θα διαθέτουν υποκατάστημα (όχι σύσταση νέας, θυγατρικής εταιρείας) στην περιφέρεια του τόπου υλοποίησης.

Αναλυτικότερα, δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι:

 • Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις»
 • Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί»

Προϋπολογισμός δράσης

Ο μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ανά παρέμβαση είναι:

Παρέμβαση  Μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός αίτησης χρηματοδότησης
Ι. Έρευνα και Ανάπτυξη από επιχειρήσεις
800.000 ευρώ
ΙΙ. Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς
2 εκατ. ευρώ
ΙΙΙ. Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων
2 εκατ. ευρώ
IV. Σφραγίδα αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις
Στο όριο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού από το Horizon Europe

Ο προϋπολογισμός μιας επιχείρησης – δυνητικού δικαιούχου στην αίτηση χρηματοδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του υψηλότερου κύκλου εργασιών της επιχείρησης που επετεύχθη σε 1 από τις 3 (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει 3) διαχειριστικές περιόδους, του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ελέγχεται κατά την υποβολή σε επίπεδο ΑΦΜ της αιτούσας επιχείρησης.

Από το όριο που αναφέρεται παραπάνω εξαιρούνται οι αιτήσεις χρηματοδότησης της παρέμβασης IV: Σφραγίδα αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις.

Διάρκεια υλοποίησης

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλόμενων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 36 μήνες, με δυνατότητα παράτασης για χρονικό διάστημα ίσο με το 1/3 της αρχικής διάρκειας.

Οι προτάσεις της παρέμβασης IV θα έχουν χρονική διάρκεια ίση με την εγκεκριμένη διάρκεια από το πρόγραμμα Horizon Europe.

Περιοχή εφαρμογής

Η περιοχή εφαρμογής είναι όλη η ελληνική επικράτεια.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες στη δράση είναι οι δαπάνες του άρθρου 25 παράγραφος 3 του Καν. (ΕΕ) 6 αριθ. 651/2014 για έργα έρευνας και ανάπτυξης και αφορούν συγκεκριμένη κατηγορία έρευνας και ανάπτυξης.

Αυτές είναι:

 • Άμεσες δαπάνες για αμοιβές προσωπικού. Η επιλεξιμότητα των δαπανών για αμοιβές προσωπικού είναι σύμφωνη με το άρθρο 15 της ΥΑΕΚΕΔ.

Για την κάλυψη των υπόλοιπων δαπανών του έργου χρησιμοποιείται ενιαίος συντελεστής 40% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 και του άρθρου 34 της ΥΑΕΚΕΔ.

Το 40% περιλαμβάνει τις υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών που προκύπτουν από την ερευνητική δραστηριότητα.

Οι δαπάνες που υπολογίζονται με βάση τον ενιαίο συντελεστή 40% είναι επιλέξιμες χωρίς προσκόμιση των αντίστοιχων παραστατικών.

Οι επιλέξιμες δαπάνες που καλύπτονται από τη χρήση του ενιαίου συντελεστή 40% είναι:

 • Δαπάνες απόσβεσης οργάνων και εξοπλισμού στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο.
 • Δαπάνες απόσβεσης για κτίρια και γήπεδα στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο.
 • Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων.
 • Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου.

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας

Η δράση επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες στρατηγικές περιοχές παρέμβασης (προτεραιότητες) που καθορίστηκαν στην Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027, που συνδέει την έρευνα και την καινοτομία με την επιχειρηματικότητα.

Σε αυτές τις στρατηγικές περιοχές παρέμβασης η χώρα παρουσιάζει πλεονεκτήματα και εκεί θα μπορούσε να στηριχθεί η μετάβαση σε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης ερευνητικών έργων που θα υποβληθούν, θα αφορούν τους 8 τομείς της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ):

 1. Υλικά, κατασκευές και βιομηχανία
 2. Τουρισμός, πολιτισμός και δημιουργικές βιομηχανίες
 3. Αγροδιατροφική αλυσίδα
 4. Περιβάλλον και κυκλική οικονομία
 5. Βιοεπιστήμες, υγεία, φάρμακα
 6. Μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα
 7. Αειφόρος ενέργεια
 8. Ψηφιακές τεχνολογίες

Κριτήρια αξιολόγησης

Α. Επιστημονική και τεχνική αρτιότητα (Excellence)

Β. Αποτελέσματα και Επιπτώσεις (Impact)

Β1. Αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις

Β2. Αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ως αποτέλεσμα του έργου

Γ. Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της υλοποίησης (Quality and efficiency of the implementation)

Γ1. Αποτελεσματικότητα σχεδίου υλοποίησης και ικανότητα συμμετεχόντων

Γ2. Υποκριτήριο: Κατοχή διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Βαθμολογία κριτηρίων

Κάθε κριτήριο βαθμολογείται ξεχωριστά.

Στο κριτήριο Α κυμαίνεται από 1 έως 5 βαθμούς, με ακρίβεια 1/4 της ακέραιης μονάδας: 0,25, 0,50, 1,00 κ.ο.κ.

Στο κριτήριο Β κυμαίνεται από 1 έως 5 βαθμούς και προκύπτει ως το άθροισμα της βαθμολογίας των 2 υποκριτηρίων:

 • Στο Β1 υποκριτήριο κυμαίνεται από 1 έως 4,50 βαθμούς, με ακρίβεια 1/4 της ακέραιης μονάδας: 0,25, 0,50, 1,00 κ.ο.κ.
 • Στο Β2 υποκριτήριο η βαθμολογία είναι 0,50 εάν στην αίτηση χρηματοδότησης περιγράφεται ότι το έργο θα οδηγήσει σε τουλάχιστον 1 αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή διεθνές επίπεδο (PCT). Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η βαθμολογία είναι 0.

Στο κριτήριο Γ κυμαίνεται από 1 έως 5 βαθμούς και προκύπτει ως το άθροισμα της βαθμολογίας των 2 υποκριτηρίων.

 • Στο Γ1 υποκριτήριο η βαθμολογία κυμαίνεται από 1 έως 4,50 βαθμούς, με ακρίβεια ενός τετάρτου της ακέραιης μονάδας (όπως 0,25, 0,50, 1,00 κοκ).
 • Στο Γ2 υποκριτήριο η βαθμολογία είναι 0,50 εάν τουλάχιστον 1 συμμετέχουσα επιχείρηση στην αίτηση χρηματοδότησης κατέχει τουλάχιστον 1 δίπλωμα ευρεσιτεχνίας την τελευταία 5ετία σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή διεθνές επίπεδο (PCT). Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η βαθμολογία είναι 0. 
Παρέμβαση  Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ
Ι
0,6 1,5 0,9
ΙΙ
1,2 0,9 0,9
ΙΙΙ
 0,9 1,5
0,6

Η συνολική βαθμολογία:

 • Προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογιών των επιμέρους κριτηρίων με τα αντίστοιχα βάρη.
 • Θα στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία και, εφόσον το τρίτο δεκαδικό είναι 1,2,3 ή 4, θα στρογγυλοποιείται προς τα κάτω. Εάν είναι 5,6,7,8 ή 9 θα στρογγυλοποιείται προς τα πάνω.

Η μέγιστη συνολική βαθμολογία είναι το 15.

Η ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία είναι το 10 για όλες τις παρεμβάσεις.

Επιπλέον, ορίζονται και ελάχιστες αποδεκτές βαθμολογίες ανά κριτήριο, ανάλογα με την παρέμβαση:

Παρέμβαση Ελάχιστη αποδεκτή
συνολική βαθμολογία 
Κριτήριο Α
(Εxcellence)
Κριτήριο Β
(Impact)
Κριτήριο Γ
(Implementation)
Ι
10 3 3 3
ΙΙ 10 3 3 3
ΙΙΙ
10 4 3 3

Όσον αφορά την Παρέμβαση IV, για τις προτάσεις έργων με σφραγίδα αριστείας, η αξιολόγηση:

 • Δεν θα αφορά το επιστημονικό αντικείμενο της πρότασης.
 • Θα περιοριστεί στον έλεγχο πλήρωσης των λοιπών προϋποθέσεων συμμετοχής στη δράση.

Αξιολόγηση δράσης

Η αξιολόγηση θα είναι:

 • Άμεση στην παρέμβαση ΙΙΙ Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων, και παρέμβαση IV Σφραγίδα Αριστείας. Θα πραγματοποιηθεί με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων και έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού.
 • Συγκριτική στην παρέμβαση I Έρευνα και ανάπτυξη από επιχειρήσεις, και στην παρέμβαση ΙI Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης αναμένεται να ανακοινωθεί στην Υπουργική Απόφαση της Πρόσκλησης.

Δείτε αναλυτικά την προδημοσίευση της δράσης.