Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά της δράσης

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας επιχειρήσεων του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων Elevate Greece που δραστηριοποιούνται σε τομείς της RIS3, κάτω από τις αντίξοες συνθήκες της κρίσης της πανδημίας Covid-19 που επιδεινώθηκε λόγω της παρατεταμένης έξαρσης της νόσου στους ΚΑΔ που έχουν πληγεί.

H ενίσχυση πραγματοποιείται με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κεφάλαιο κίνησης), ώστε οι επιχειρήσεις να παραμείνουν βιώσιμες και να μη χαθούν θέσεις εργασίας.

Ο προϋπολογισμός της δράσης (συνολική Δημόσια Δαπάνη) είναι 34 εκατ. ευρώ.

Δικαιούχοι της δράσης

Ενισχύονται νεοφυείς καινοτόμες μικρομεσαίες. Αρκεί:

 1. Να είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (ΕΜΝΕ) Elevate Greece και η δραστηριότητά τους να είναι συμβατή με τομέα της εθνικής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3.
 2. Να είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις.
 3. Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας έως τις 31.12.2021.
 4. Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ (σύμφωνα με το Παράρτημα I της Πρόσκλησης).
 5. Να είναι δηλωμένος ο ΚΑΔ είτε ως κύριας δραστηριότητας είτε ως δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα.
 6. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μορφή επιχειρήσεων εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα – ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ (με έδρα στην ελληνική επικράτεια) ή κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις με έδρα στο εξωτερικό, που διατηρούν υποκατάστημα στην Ελλάδα (εφόσον το υποκατάστημα διαθέτει ελληνικό ΑΦΜ και είναι εγγεγραμμένο στο ΓΕΜΗ).
 7. Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια (δηλαδή να έχουν ελληνικό ΑΦΜ ή πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ).
 8. Να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο από 6.250€ το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις δαπάνες για αγορές εμπορευμάτων χρήσης (1α), αγορές Α’ υλών και υλικών χρήσης (1β), για το σύνολο των παροχών σε εργαζομένους (εκτός από αυτούς που απασχολήθηκαν σε αγροτικές – βιολογικές δραστηριότητες, 1γ), το σύνολο των διάφορων λειτουργικών εξόδων (1δ).
 9. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία (του Ν.4308/2014).
 10. Να έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ (εφόσον είναι υποκείμενες) για το έτος αναφοράς 2020 εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, ή Υπεύθυνη Δήλωση (για όσες επιχειρήσεις επιλέξουν ως έτος αναφοράς το 2021), σύμφωνα με το Παράρτημα IV της Πρόσκλησης.

Εάν έχει υποβληθεί τροποποιητική δήλωση Ε3 μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, πρέπει να υποβληθούν και οι δύο για να διαπιστωθεί ότι πράγματι έχουν δαπανηθεί τα ποσά των πεδίων της τελευταίας χρονικά εμπρόθεσμης δήλωσης.

Εάν μια επιχείρηση έχει λάβει επιχορήγηση κεφαλαίου κίνησης στο πλαίσιο του συνόλου των δράσεων μη επιστρεπτέας ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 του ΕΣΠΑ 2014-2020, το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων από τη συγκεκριμένη και άλλες παρόμοιες δράσεις δεν πρέπει να υπερβαίνει το άθροισμα των ποσών που αναγράφονται στους Κωδικούς του Ε3 για το έτος αναφοράς, με βάση τα οποία υπολογίζεται η επιχορήγηση της συγκεκριμένης Πρόσκλησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι όλη η ελληνική επικράτεια.

Επιλέξιμες δαπάνες

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το 2020 ή 2021 (έτος αναφοράς) με:

Το ελάχιστο ποσό επιχορήγησης είναι 5.000€.

Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης είναι 100.000€.

Οι ωφελούμενοι επιλέγουν το έτος που πραγματοποίησαν τις υψηλότερες δαπάνες κεφαλαίου κίνησης (το 2020 ή το 2021). Επί των δαπανών αυτών υπολογίζεται το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης.

Εάν οι ωφελούμενες επιχειρήσεις έχουν έξοδα ίσα ή πάνω από 125.000€, η επιδότησή τους είναι 100.000€.

Δεν επιδοτούνται επιχειρήσεις εάν το αποτέλεσμα του ελέγχου αποδεικνύει άθροισμα εξόδων μικρότερο από 6.250€.

Τα ποσά επί των οποίων υπολογίζεται το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα επί:

 • Των αγορών εμπορευμάτων χρήσης (κωδικός 102).
 • Των αγορών Α’ υλών και υλικών χρήσης (κωδικός 202).
 • Του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους, πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές – βιολογικές δραστηριότητες (κωδικοί 181, 281, 481).
 • Των διάφορων λειτουργικών εξόδων (κωδικοί 185, 285, 485).

Οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις που χρηματοδοτήθηκαν με την με ΑΠ 1729/262/A2/ 16.03.2021 (ΑΔΑ: Ω88346ΜΤΛΡ-ΩΧΥ) Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μπορούν να ενισχυθούν αθροιστικά και από τις δύο προσκλήσεις με μέγιστο συνολικό ποσό τα 100.000€.

Δεν μπορεί να επιδοτηθεί μια επιχείρηση και από τις δύο Προσκλήσεις για το ίδιο έτος αναφοράς (δηλαδή για το 2020).

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας είναι από 22.06.2022 έως 31.10.2022.

 Αναλυτικά μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω του www.espa.gr.