Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά της δράσης

Το Πρόγραμμα IIΙ «Ψηφιακές Συναλλαγές» ανήκει στα επιμέρους προγράμματα κρατικών ενισχύσεων της δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Σκοπός του προγράμματος είναι η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες:

 • Τιμολόγησης
 • Έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών
 • Διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών

Απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και αναμένεται να συμβάλει:

 • Στη βελτίωση της παραγωγικότητας των ΜμΕ
 • Στην αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών
 • Στην ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσής τους

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος (συνολική Δημόσια Δαπάνη) είναι 162.440.000€.

Περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι όλη η ελληνική επικράτεια.

Δικαιούχοι της δράσης

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), όπως ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. Αρκεί:

 1. Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 2. Να είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα.
 3. Να έχουν ιδρυθεί / συσταθεί πριν από την 01.01.2022.
 4. Να δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα.
  • Επιλέξιμη δραστηριότητα για τους σκοπούς του προγράμματος θεωρείται κάθε οικονομική δραστηριότητα που ασκείται στην ελεύθερη αγορά, εκτός από εκείνες που αποτυπώνονται ως μη επιλέξιμες προς ενίσχυση στο πλαίσιο του Κανονισμού 1407/2013 (de minimis).
  • Εάν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους από έναν ΚΑΔ, για την εκτίμηση της επιλεξιμότητας λαμβάνεται υπόψη ο ΚΑΔ της κύριας δραστηριότητας κατά την υποβολή της αίτησης.
  • Εξαιρούνται δραστηριότητες μη εμπορικού χαρακτήρα, όπως δημόσιας διοίκησης και υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, οργανώσεων, νοικοκυριών, εξωχώριων οργανισμών κ.ά. και δραστηριότητες που συνδέονται με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01).
 5. Να παρείχαν από 01.01.2021 έως και 31.12.2021 απασχόληση που σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας. Ανάλογα με το ύψος των ΕΜΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι κατατάσσονται σε τέσσερις διακριτές επιμέρους κατηγορίες. Εάν η επιχείρηση έχει συσταθεί μετά την 01.01.2021, για τον υπολογισμό των ΕΜΕ πραγματοποιείται αναγωγή σε 12μηνη διάρκεια από το πρόγραμμα.
 6. Να λειτουργούν νόμιμα, να συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία και να διαθέτουν, εφόσον τους ζητηθεί, το κατάλληλο έγγραφο τεκμηρίωσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους (π.χ. άδεια λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας, την τυχόν κατά περίπτωση προβλεπόμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση κ.ά.).
 7. Να συνιστούν νομική οντότητα –Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ), Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ) ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ), ΙΚΕ, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση / Συνεταιρισμός ή Ατομική Επιχείρηση– και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
 8. Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 9. Να μην εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.
 10. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση (όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 2, παρ. 2 του Κανονισμού 1407/2013), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, να μην υπερβαίνει τις 200.000€ (ή τις 100.000€ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) για το τρέχον και τα 2 προηγούμενα οικονομικά έτη, πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.
 11. Να μην συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν.4488/2017 (Α137/13.09.2017).

Κατηγορίες ενεργειών και προϋποθέσεις

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις ανά κατηγορία ενεργειών:

 • Κατηγορία 2 – πολύ μικρές ή μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν δηλωμένο τουλάχιστον 1 ενεργό επαγγελματικό όχημα στο ΠΣ Οχημάτων της ΑΑΔΕ.
 • Κατηγορία 4 – πολύ μικρές ή μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν δηλωμένο τουλάχιστον 1 ενεργό ΦΗΜ (του τύπου ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ) στο φορολογικό μητρώο.
 • Κατηγορία 5 – πολύ μικρές ή μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν δηλωμένο τουλάχιστον 1 ενεργό ΕΑΦΔΣΣ στο φορολογικό μητρώο.
 • Κατηγορία 6 – πολύ μικρές ή μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις που είχαν δηλωμένο τουλάχιστον 1 ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών στο φορολογικό μητρώο και διέκοψαν τη λειτουργία του με κωδικό «ΠΑΥΣΗ».

Για την επιλογή των επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, ο Φορέας Υλοποίησης:

 • Ελέγχει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα (επιβεβαίωση επιλεξιμότητας).
 • Πραγματοποιεί συγκριτική αξιολόγηση και κατάταξη των επιλέξιμων προτάσεων, με βάση τα κριτήρια και τους πολλαπλασιαστές στους πίνακες.

Για τις κατηγορίες ενέργειας 1

Α/Α

Κριτήριο

Εύρος Τιμών

Υπολογισμός

Ελάχιστη Τιμή

Μέγιστη Τιμή

Κ1

Αριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ

0,00

4.000,00

Αριθμός ΕΜΕ * 16

Κ2

Κύκλος Εργασιών (ΚΕ) προς ΕΜΕ

0,00

2.000,00

ΚΕ/ΕΜΕ/100 με άνω όριο την τιμή 2.000
Στην περίπτωση επιχειρήσεων που συστάθηκαν μετά την 01.01.2021 και δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για τη συγκεκριμένη χρήση, λαμβάνεται ως βαθμολογία η τιμή 1.000,00
Στην περίπτωση επιχειρήσεων με ΕΜΕ 0,000, τότε το Κ2 διαμορφώνεται σε 0,000

Κ3

Μήνες Λειτουργίας

0,00

2.000,00

(250-Αριθμός μηνών λειτουργίας)*8
Οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 12ου/2021, λαμβάνουν ως αριθμό μηνών λειτουργίας την τιμή 0, εκείνες που έχουν ιδρυθεί εντός του 11ου/ 2021 την τιμή 1, κ.ο.κ.
Για επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 μήνες λειτουργίας, Κ3 = 0

Α/Α

Πολλαπλασιαστής

Τιμές

Υπολογισμός

ΟΧΙ

ΝΑΙ
Μέγιστη Τιμή

Π1

Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει σε εξαιρουμένους ΚΑΔ της υποχρέωσης ΦΗΜ (ΚΑΔ της ΠΟΛ1002/2014).

0,00

1.600,00

Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*20%

Π2

Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή

0,00

400,00

Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)* 5%

Βαθμολογική κλίμακα

0,00

10.000,00

 

Για τις κατηγορίες ενέργειας 2

Α/Α

Κριτήριο

Εύρος Τιμών

Υπολογισμός

Ελάχιστη Τιμή

Μέγιστη Τιμή

Κ1

Αριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ

0,00

4.000,00

Αριθμός ΕΜΕ * 16

Κ2

Κύκλος Εργασιών (ΚΕ) προς ΕΜΕ

0,00

2.000,00

ΚΕ/ΕΜΕ/100 με άνω όριο την τιμή 2.000
Στην περίπτωση επιχειρήσεων που συστάθηκαν μετά την 01.01.2021 και δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για τη συγκεκριμένη χρήση, λαμβάνεται ως βαθμολογία η τιμή 1.000,00
Στην περίπτωση επιχειρήσεων με ΕΜΕ 0,000, τότε το Κ2 διαμορφώνεται σε 0,000

Κ3

Μήνες Λειτουργίας

0,00

2.000,00

(250-Αριθμός μηνών λειτουργίας)*8
Οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 12ου/2021, λαμβάνουν ως αριθμό μηνών λειτουργίας την τιμή 0, εκείνες που έχουν ιδρυθεί εντός του 11ου/ 2021 την τιμή 1, κ.ο.κ.
Για επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 μήνες λειτουργίας, Κ3 = 0

Α/Α

Πολλαπλασιαστής

Τιμές

Υπολογισμός

ΟΧΙ

ΝΑΙ
Μέγιστη Τιμή

Π1

Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει σε ΚΑΔ στις υπηρεσίες Μεταφορών

0,00

1.600,00

Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*20%

Π2

Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή

0,00

400,00

Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)* 5%

Βαθμολογική κλίμακα

0,00

10.000,00

 

Για τις κατηγορίες ενέργειας 3

Α/Α

Κριτήριο

Εύρος Τιμών

Υπολογισμός

Ελάχιστη Τιμή

Μέγιστη Τιμή

Κ1

Αριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ

0,00

4.000,00

Αριθμός ΕΜΕ * 16

Κ2

Κύκλος Εργασιών (ΚΕ) προς ΕΜΕ

0,00

2.000,00

ΚΕ/ΕΜΕ/100 με άνω όριο την τιμή 2.000
Στην περίπτωση επιχειρήσεων που συστάθηκαν μετά την 01.01.2021 και δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για τη συγκεκριμένη χρήση, λαμβάνεται ως βαθμολογία η τιμή 1.000,00
Στην περίπτωση επιχειρήσεων με ΕΜΕ 0,000, τότε το Κ2 διαμορφώνεται σε 0,000

Κ3

Μήνες Λειτουργίας

0,00

2.000,00

(250-Αριθμός μηνών λειτουργίας)*8
Οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 12ου/2021, λαμβάνουν ως αριθμό μηνών λειτουργίας την τιμή 0, εκείνες που έχουν ιδρυθεί εντός του 11ου/ 2021 την τιμή 1, κ.ο.κ.
Για επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 μήνες λειτουργίας, Κ3 = 0

Α/Α

Πολλαπλασιαστής

Τιμές

Υπολογισμός

ΟΧΙ

ΝΑΙ
Μέγιστη Τιμή

Π1

Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει σε εξαιρουμένους ΚΑΔ της υποχρέωσης ΦΗΜ (ΚΑΔ της ΠΟΛ1002/2014).

0,00

1.600,00

Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*20%

Π2

Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή

0,00

400,00

Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)* 5%

Βαθμολογική κλίμακα

0,00

10.000,00

 

Για τις κατηγορίες ενέργειας 4

Α/Α

Κριτήριο

Εύρος Τιμών

Υπολογισμός

Ελάχιστη Τιμή

Μέγιστη Τιμή

Κ1

Αριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ

0,00

4.000,00

Αριθμός ΕΜΕ * 16

Κ2

Κύκλος Εργασιών (ΚΕ) προς ΕΜΕ

0,00

2.000,00

ΚΕ/ΕΜΕ/100 με άνω όριο την τιμή 2.000
Στην περίπτωση επιχειρήσεων που συστάθηκαν μετά την 01.01.2021 και δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για τη συγκεκριμένη χρήση, λαμβάνεται ως βαθμολογία η τιμή 1.000,00
Στην περίπτωση επιχειρήσεων με ΕΜΕ 0,000, τότε το Κ2 διαμορφώνεται σε 0,000

Κ3

Μήνες Λειτουργίας

0,00

2.000,00

(250-Αριθμός μηνών λειτουργίας)*8
Οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 12ου/2021, λαμβάνουν ως αριθμό μηνών λειτουργίας την τιμή 0, εκείνες που έχουν ιδρυθεί εντός του 11ου/ 2021 την τιμή 1, κ.ο.κ.
Για επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 μήνες λειτουργίας, Κ3 = 0

Α/Α

Πολλαπλασιαστής

Τιμές

Υπολογισμός

ΟΧΙ

ΝΑΙ
Μέγιστη Τιμή

Π1

Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει σε ΚΑΔ Μεταποίησης ή σε λοιπούς κλάδους ΚΑΔ RIS3

0,00

800,00

Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*10%

Π2

Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή

0,00

1.200,00

Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*15%

Βαθμολογική κλίμακα

0,00

10.000,00

 

Για τις κατηγορίες ενέργειας 5

Α/Α

Κριτήριο

Εύρος Τιμών

Υπολογισμός

Ελάχιστη Τιμή

Μέγιστη Τιμή

Κ1

Αριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ

0,00

19.600,00

Αριθμός ΕΜΕ * 16

Κ2

Κύκλος Εργασιών (ΚΕ) προς ΕΜΕ

0,00

2.000,00

ΚΕ/ΕΜΕ/100 με άνω όριο την τιμή 2.000
Στην περίπτωση επιχειρήσεων που συστάθηκαν μετά την 01.01.2021 και δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για τη συγκεκριμένη χρήση, λαμβάνεται ως βαθμολογία η τιμή 1.000,00
Στην περίπτωση επιχειρήσεων με ΕΜΕ 0,000, τότε το Κ2 διαμορφώνεται σε 0,000

Κ3

Μήνες Λειτουργίας

0,00

2.000,00

(250-Αριθμός μηνών λειτουργίας)*8
Οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 12ου/2021, λαμβάνουν ως αριθμό μηνών λειτουργίας την τιμή 0, εκείνες που έχουν ιδρυθεί εντός του 11ου/ 2021 την τιμή 1, κ.ο.κ.
Για επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 μήνες λειτουργίας, Κ3 = 0

Α/Α

Πολλαπλασιαστής

Τιμές

Υπολογισμός

ΟΧΙ

ΝΑΙ
Μέγιστη Τιμή

Π1

Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει σε ΚΑΔ Μεταποίησης ή σε λοιπούς κλάδους ΚΑΔ RIS3

0,00

800,00

Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*10%

Π2

Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή

0,00

1.200,00

Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*15%

Βαθμολογική κλίμακα

0,00

10.000,00

 

Για τις κατηγορίες ενέργειας 6

Α/Α

Κριτήριο

Εύρος Τιμών

Υπολογισμός

Ελάχιστη Τιμή

Μέγιστη Τιμή

Κ1

Αριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ

0,00

19.600,00

Αριθμός ΕΜΕ * 16

Κ2

Κύκλος Εργασιών (ΚΕ) προς ΕΜΕ

0,00

2.000,00

ΚΕ/ΕΜΕ/100 με άνω όριο την τιμή 2.000
Στην περίπτωση επιχειρήσεων που συστάθηκαν μετά την 01.01.2021 και δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για τη συγκεκριμένη χρήση, λαμβάνεται ως βαθμολογία η τιμή 1.000,00
Στην περίπτωση επιχειρήσεων με ΕΜΕ 0,000, τότε το Κ2 διαμορφώνεται σε 0,000

Κ3

Μήνες Λειτουργίας

0,00

2.000,00

(250-Αριθμός μηνών λειτουργίας)*8
Οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 12ου/2021, λαμβάνουν ως αριθμό μηνών λειτουργίας την τιμή 0, εκείνες που έχουν ιδρυθεί εντός του 11ου/ 2021 την τιμή 1, κ.ο.κ.
Για επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 μήνες λειτουργίας, Κ3 = 0

Α/Α

Πολλαπλασιαστής

Τιμές

Υπολογισμός

ΟΧΙ

ΝΑΙ
Μέγιστη Τιμή

Π1

Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει σε ΚΑΔ Μεταποίησης ή σε λοιπούς κλάδους ΚΑΔ RIS3

0,00

800,00

Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*10%

Π2

Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή

0,00

1.200,00

Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*15%

Βαθμολογική κλίμακα

0,00

10.000,00

 

Συνδυασμός επιχορηγήσεων

Εφόσον πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, κάθε επιχείρηση μπορεί να λάβει επιχορήγηση για πάνω από 1 κατηγορίες ενέργειας

Η κατάταξη με βάση τα παραπάνω κριτήρια γίνεται χωριστά για κάθε κατηγορία και είναι δυνατός ο συνδυασμός ενισχύσεων στις κατηγορίες 2 ή 3 διαζευκτικά (μία από τις δύο) και επιπλέον στις κατηγορίες 1, 4, 5 και 6.

Τα δεδομένα απασχόλησης και κύκλου εργασιών

Τα δεδομένα απασχόλησης και κύκλου εργασιών αντλούνται από το ίδιο έτος αναφοράς. Ειδικότερα, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης μια επιχείρηση έχει κλείσει τη διαχειριστική χρήση του 2021 (από 01.01.2021 έως 31.12.2021) και έχει υποβάλει τη σχετική φορολογική δήλωση, τότε τα δεδομένα απασχόλησης και κύκλου εργασιών που αξιοποιούνται αφορούν τη συγκεκριμένη χρήση.

Σε αντίθετη περίπτωση, αξιοποιούνται τα στοιχεία της αμέσως προηγούμενης κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης του 2020 (από 01.01.2020 έως 31.12.2020).

Εάν η χρήση μιας επιχείρησης δεν λήγει στις 31.12 κάθε έτους, αξιοποιούνται τα δεδομένα προσωπικού και κύκλου εργασιών για την περίοδο αναφοράς που αντιστοιχεί στην τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση (σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω).

Εάν η τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση μιας επιχείρησης δεν είναι πλήρους 12μηνης διάρκειας (π.χ. για νέες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί κατά το έτος αναφοράς της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης), πραγματοποιείται αναγωγή σε 12μηνη διάρκεια

Εάν μια επιχείρηση είναι εποχικής λειτουργίας, δεν γίνεται αναγωγή σε 12μηνη διάρκεια.

Η κατάταξη πραγματοποιείται ανά κατηγορία σύμφωνα με το Άρθρο Γ5, σε επίπεδο τρίτου δεκαδικού ψηφίου.

Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες είναι οι κατηγορίες ενεργειών και δαπανών:

α/α

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΝΩ ΟΡΙΟ

Κατηγορία 1

Αντικατάσταση EFT/POS

Αγορά ή χρονομίσθωση EFT/POS νέων
προδιαγραφών μέχρι 3 έτη

2 ανά επιχείρηση

Κατηγορία 2

Τιμολόγηση επί
αυτοκινήτου και εν γένει
υποστήριξη της έκδοσης
και διακίνησης
παραστατικών εν κινήσει

Αγορά εξοπλισμού φορητής συσκευής
(τάμπλετ), θερμικού εκτυπωτή.
Αγορά ή συνδρομή για 2 έτη για σύστημα
ERP συμβατό με myDATA ή παρόχου
ηλεκτρονικής τιμολόγησης για έκδοση
παραστατικών επί αυτοκινήτου (διαδικασία
έκδοσης παραστατικών με φορητές συσκευές
κατά την διανομή αγαθών x-van)

Έως τον αριθμό
των
καταχωρημένων
επαγγελματικών
οχημάτων της
επιχείρησης

Κατηγορία 3

Πάροχος ηλεκτρονικής
τιμολόγησης

Δαπάνη υπηρεσιών πιστοποιημένου παρόχου
ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέχρι 3 έτη. Ως
πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης νοούνται
μόνο επιχειρήσεις που έχουν αδειοδοτημένα
λογισμικά από την ΑΑΔΕ
(https://www.aade.gr/adeiodotimenalogismika-
parohon-ilektronikis-timologisis)

-

Κατηγορία 4

Αναβάθμιση ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ
για διασύνδεση με POS

Δαπάνη τεχνικού με επιτόπια επίσκεψη για
αναβάθμιση firmware των ταμειακών
συστημάτων (πλην ΕΑΦΔΣΣ) των
επιχειρήσεων ώστε να υιοθετήσει
πρωτόκολλο επικοινωνίας με EFT/POS καθώς
και άλλες λειτουργίες ασφάλειας και
επικοινωνίας με κύρια την δυνατότητα
επόμενων απομακρυσμένων αναβαθμίσεων.
Στη δαπάνη περιλαμβάνεται και η
ενσύρματη/ασύρματη διασύνδεση με το POS

Έως τον αριθμό
των ήδη
δηλωμένων ΦΗΜ

Κατηγορία 5

Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ

Δαπάνη αγοράς νέου ταμειακού συστήματος
για αντικατάσταση των ΕΑΦΔΣΣ

Έως τον αριθμό
των ήδη
δηλωμένων
ΕΑΦΔΣΣ

Κατηγορία 6

Αντικατάσταση ΦΗΜ
παλαιών προδιαγραφών

Δαπάνη αγοράς ΦΗΜ (του τύπου ΦΤΜ και
ΑΔΗΜΕ) λόγω κατοχής συσκευής παλαιών
προδιαγραφών που δεν μπορεί να
διασυνδεθεί με το ΠΣ ΦΗΜ

Έως τον αριθμό
των ήδη
δηλωμένων ΦΗΜ

 

Κάθε δικαιούχος χρηματοδοτείται μέσω συστήματος επιταγών (voucher) για την αγορά λύσεων μίας ή περισσοτέρων από τις παραπάνω κατηγορίες.

Συγκεκριμένα, είναι δυνατός ο συνδυασμός ενισχύσεων στις κατηγορίες 1, διαζευκτικά 2 ή 3, 4, 5, 6.

Ο προϋπολογισμός ανά κατηγορία

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος επιμερίζεται στις κατηγορίες: 

Για τις δαπάνες της Κατηγορίας 1 (αντικατάσταση EFT / POS) είναι έως 15 εκατ. ευρώ.
Για τις δαπάνες της Κατηγορίας 2 (τιμολόγηση επί αυτοκινήτου) είναι έως 20 εκατ. ευρώ.
Για τις δαπάνες της κατηγορίας 3 (πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης) είναι έως 33.210.000€.
Για τις δαπάνες της κατηγορίας 4 (αναβάθμιση ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με POS) είναι έως 37 εκατ. ευρώ.
Για τις δαπάνες της κατηγορίας 5 (αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ) είναι έως 45.500.000€.
Για τις δαπάνες της κατηγορίας 6 (αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών) είναι έως 11.730.000€.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να αξιοποιήσουν τις επιταγές (vouchers) ανά κατηγορία:

 

α/α

Ονομαστική Αξία Voucher
(Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)

Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη

Ένταση
ενίσχυσης

Κατηγορία 1

€ 150,00

€ 150,00

100%

Κατηγορία 2

Αριθμός Οχημάτων * €1.125,00

Αριθμός Οχημάτων * €1.250,00

90%

Κατηγορία 3

€ 300,00

€ 300,00

100%

Κατηγορία 4

Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ *
€112,50

Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ * €125,00

90%

Κατηγορία 5

Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ προς
αντικατάσταση * €350,00

Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ προς
αντικατάσταση * €350,00

100%

Κατηγορία 6

Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ προς
αντικατάσταση * €150,00

Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ προς
αντικατάσταση * €150,00

100%

Το ύψος της ενίσχυσης / ποσό εξαργύρωσης δεν μπορεί να υπερβεί:

 • Την ονομαστική αξία της επιταγής (voucher), όπως αποτυπώνεται στη στήλη (Β)

και

 • Την ένταση ενίσχυσης ως ποσοστό (%) επί του πραγματικού κόστους των προμηθευόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, όπως θα αποτυπώνεται στα παραστατικά της αντίστοιχης συναλλαγής.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Για τις κατηγορίες 1, 2 και 3 η υποβολή αιτήσεων είναι από 22.06.2022 έως 14.09.2022.

Για τις κατηγορίες 4, 5 και 6 η υποβολή αιτήσεων είναι από 05.10.2022 έως 15.12.2022.

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στη δράση, πρέπει να κάνετε online αίτηση στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) που τηρεί και διαχειρίζεται ο Φορέας Υλοποίησης.