Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά της δράσης

Το πρόγραμμα I «Ψηφιακά Εργαλεία MμE» ανήκει στα επιμέρους προγράμματα κρατικών ενισχύσεων της δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Σκοπός του είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Μέσα από την αξιοποίηση νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν ενίσχυση για να:

 • Εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική λειτουργία τους.
 • Αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισαγάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace).
 • Ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με τους πελάτες και τους συνεργάτες τους (περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου).
 • Αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές τους.

Για τον σκοπό αυτό, το πρόγραμμα παρέχει επιταγές (vouchers) για την απόκτηση νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών (με αγορά ή μίσθωση).

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος (συνολική Δημόσια Δαπάνη) είναι 180 εκατ. ευρώ.

Περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι όλη η ελληνική επικράτεια.

Δικαιούχοι της δράσης

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (όπως ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ). Αρκεί:

 1. Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 2. Να είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα.
 3. Να έχουν ιδρυθεί / συσταθεί πριν από την 01.01.2022.
 4. Να δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα.
  • Ως επιλέξιμη δραστηριότητα για τους σκοπούς του προγράμματος θεωρείται κάθε οικονομική δραστηριότητα που ασκείται στην ελεύθερη αγορά, εκτός από εκείνες που αποτυπώνονται ως μη επιλέξιμες προς ενίσχυση στο πλαίσιο του Κανονισμού 1407/2013 (de minimis).
  • Εάν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους από έναν ΚΑΔ, για την εκτίμηση της επιλεξιμότητας λαμβάνεται υπόψη ο ΚΑΔ της κύριας δραστηριότητας κατά την υποβολή της αίτησης.
  • Εξαιρούνται δραστηριότητες μη εμπορικού χαρακτήρα, όπως δημόσιας διοίκησης και υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, οργανώσεων, νοικοκυριών, εξωχώριων οργανισμών κ.ά. Δείτε όλες τις μη επιλέξιμες δαπάνες στην Πρόσκληση για το πρόγραμμα.
 5. Να παρείχαν από 01.01.2021 έως και 31.12.2021 απασχόληση που σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας. Ανάλογα με το ύψος των ΕΜΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι κατατάσσονται σε τέσσερις διακριτές επιμέρους κατηγορίες. Εάν η επιχείρηση έχει συσταθεί μετά την 01.01.2021, για τον υπολογισμό των ΕΜΕ πραγματοποιείται αναγωγή σε 12μηνη διάρκεια από το πρόγραμμα.
 6. Να λειτουργούν νόμιμα, να συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία και να διαθέτουν, εφόσον τους ζητηθεί, το κατάλληλο έγγραφο τεκμηρίωσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους (π.χ. άδεια λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας, την τυχόν κατά περίπτωση προβλεπόμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση κ.ά.).
 7. Να συνιστούν νομική οντότητα –Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ), Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ) ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ), ΙΚΕ, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση / Συνεταιρισμός ή Ατομική Επιχείρηση– και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
 8. Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 9. Να μην εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.
 10. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση (όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 2, παρ. 2 του Κανονισμού 1407/2013), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, να μην υπερβαίνει τις 200.000€ (ή τις 100.000€ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) για το τρέχον και τα 2 προηγούμενα οικονομικά έτη, πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.
 11. Να μην συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν.4488/2017 (Α137/13.09.2017).

Κριτήρια για την επιλογή των επιχειρήσεων

Για την επιλογή των επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, ο Φορέας Υλοποίησης:

 • Ελέγχει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα (επιβεβαίωση επιλεξιμότητας).
 • Πραγματοποιεί συγκριτική αξιολόγηση και κατάταξη των επιλέξιμων προτάσεων, με βάση τα κριτήρια και τους πολλαπλασιαστές του πίνακα.

Α/Α

Κριτήριο

Ελάχιστη Τιμή

Μέγιστη Τιμή

Υπολογισμός

Κ1

Αριθμός προσωπικού σε
ΕΜΕ

4,00

4.000,00

Αριθμός ΕΜΕ * Χ,
Όπου
Χ=400 (για την κατηγορία επιχειρήσεων 1)
Χ=160 (για την κατηγορία επιχειρήσεων 2)
Χ=100 (για την κατηγορία επιχειρήσεων 3)
Χ=16 (για την κατηγορία επιχειρήσεων 4)

Κ2

Κύκλος Εργασιών (ΚΕ) προς
ΕΜΕ

0,00

2.000,00

ΚΕ/ΕΜΕ/100 με άνω όριο την τιμή 2.000
Στην περίπτωση επιχειρήσεων που συστάθηκαν μετά την 01.01.2021 και δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για τη συγκεκριμένη χρήση, λαμβάνεται ως βαθμολογία η τιμή 1.000,00

Κ3

Μήνες Λειτουργίας

0,00

2.000,00

(250-Αριθμός μηνών λειτουργίας)*8
Οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 12ου/2021, λαμβάνουν ως αριθμό της λειτουργίας την τιμή 0, εκείνες που έχουν ιδρυθεί εντός του 11ου/ 2021 την τιμή 1, κ.ο.κ. Για επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 μήνες λειτουργίας, Κ3 = 0

Α/Α

Πολλαπλασιαστής

Τιμές

Υπολογισμός

ΟΧΙ

ΝΑΙ
Μέγιστη Τιμή

Π1

Η κύρια δραστηριότητα της
επιχείρησης εμπίπτει σε
ΚΑΔ Μεταποίησης ή σε
λοιπούς κλάδους ΚΑΔ RIS3

0,00

800,00

Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*10%

Π2

Η έδρα της επιχείρησης
βρίσκεται σε ορεινή,
μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή

0,00

1.200,00

Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*15%

Βαθμολογική κλίμακα

4,00

10.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιλέξιμες δαπάνες και υπολογισμός επιχορήγησης

Επιλέξιμη για ενίσχυση από το πρόγραμμα είναι η προμήθεια για ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες και για συναφείς συμπληρωματικές υπηρεσίες μέσα από σύστημα επιταγών (voucher).

Κάθε δικαιούχος μπορεί να αποκτήσει χρηματοδότηση για την αγορά 1 συγκεκριμένης λύσης (σύνθεσης προϊόντων / υπηρεσιών και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών) που τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά.

Μέρος της εξόφλησης προέρχεται από την εξαργύρωση επιταγής του προγράμματος (δημόσια χρηματοδότηση).

Οι επιλέξιμες κατηγορίες ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών εξειδικεύονται από τον Φορέα Υλοποίησης (Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη ΑΕ), με γνώμονα την ανταπόκριση σε συγκεκριμένες προτεραιότητες ψηφιακού μετασχηματισμού:

 • Βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων
  • Εφαρμογές εμπορικού λογισμικού / διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων
  • Εφαρμογές διαχείρισης και υποστήριξης πελατών (CRM related –Sales, Salesforce Automation, Marketing, Service)
  • Εφαρμογές διαχείρισης και εκπαίδευσης εργαζομένων, παροχής υπηρεσιών στους εργαζομένους (HR related)
  • Εφαρμογές διαχείρισης αποθηκών (WMS), διαχείρισης κύκλου ζωής παραγγελιών (Order Management), αναπλήρωσης αποθεμάτων (replenishment)
  • Εφαρμογές πωλήσεων, κρατήσεων, παραγγελειοληψίας και τιμολόγησης (PoS, Booking, Invoicing) κ.ά.
 • Συνεργασία, παραγωγικότητα και απομακρυσμένη εργασία
  • Πλατφόρμες παραγωγικότητας, επικοινωνίας και συνεργασίας (Cloud Productivity Suites) – μόνο cloud λύσεις γίνονται αποδεκτές. Περιλαμβάνοντα επίσης λύσεις διαχείρισης εγγράφων, ροών εργασίας και αυτοματοποίησης διαδικασιών (BPM, RPA, Process automation κ.ά.).
  • Εργαλεία υποστήριξης απομακρυσμένης εργασίας (remote working), εφόσον δεν καλύπτονται πλήρως από τις πλατφόρμες παραγωγικότητας.
  • Εργαλεία διαχείρισης εργασιών, έργων και χαρτοφυλακίων, εφόσον δεν καλύπτονται από τις πλατφόρμες παραγωγικότητας κ.ά.
 • Ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου
  • Cloud εργαλεία για marketing automation, digital campaign management και customer loyalty
  • Εργαλεία / Connectors σύνδεσης με συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών κ.ά.
 • Ασφάλεια και εμπιστοσύνη
  • Ασφάλεια για τους τελικούς χρήστες και τις συσκευές τους – Endpoint Protection / EDR, Data Loss Prevention
  • Συνολική παρακολούθηση της ασφάλειας από τρίτο οργανισμό / υπηρεσία – SOC service
  • Ασφάλεια πρόσβασης σε εφαρμογές και δεδομένα – Identity & Access Management κ.ά.

Οι δικαιούχοι της χρηματοδότησης μπορούν να αξιοποιήσουν τις επιταγές (voucher), με βάση το μέγεθος της επιχείρησής τους σε όρους απασχόλησης και ανά κατηγορία:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

(Α)

(Β)

(Γ)

(Δ)

Μέγεθος Επιχείρησης (μ)

Ονομαστική Αξία Voucher
(Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)

Μέγιστη επιλέξιμη
δαπάνη

Ένταση ενίσχυσης

0,01 ΕΜΕ < μ 5 ΕΜΕ

€ 900,00

€ 1.000,00

90%

5 ΕΜΕ < μ 10 ΕΜΕ

€ 1.800,00

€ 2.000,00

90%

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

(Α)

(Β)

(Γ)

(Δ)

Μέγεθος Επιχείρησης

Ονομαστική Αξία Voucher
(Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)

Μέγιστη επιλέξιμη
δαπάνη

Ένταση ενίσχυσης

10 ΕΜΕ < μ 18 ΕΜΕ

€ 3.600,00

€ 4.000,00

90%

18 ΕΜΕ < μ 25 ΕΜΕ

€ 5.400,00

€ 6.000,00

90%

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

(Α)

(Β)

(Γ)

(Δ)

Μέγεθος Επιχείρησης

Ονομαστική Αξία Voucher
(Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)

Μέγιστη επιλέξιμη
δαπάνη

Ένταση ενίσχυσης

25 ΕΜΕ < μ 32 ΕΜΕ

€ 9.000,00

€ 10.000,00

90%

32 ΕΜΕ < μ 40 ΕΜΕ

€ 10.800,00

€ 12.000,00

90%

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4

(Α)

(Β)

(Γ)

(Δ)

Μέγεθος Επιχείρησης

Ονομαστική Αξία Voucher
(Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)

Μέγιστη επιλέξιμη
δαπάνη

Ένταση ενίσχυσης

40 ΕΜΕ < μ 50 ΕΜΕ

€ 13.500,00

€ 15.000,00

90%

50 ΕΜΕ < μ 250 ΕΜΕ

€ 18.000,00

€ 20.000,00

90%

 

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Η υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους της χρηματοδότησης και από τους προμηθευτές είναι από τις 22.06.2022 έως τις 14.09.2022.

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στη δράση, πρέπει να κάνετε online αίτηση στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) που τηρεί και διαχειρίζεται η ΗΠΔΕ.