Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά της δράσης

Η δράση στοχεύει:

 • Στη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές.
 • Στη διατήρηση της συνέχειας της οικονομικής δραστηριότητας στη διάρκεια και μετά την έξαρση της νόσου Covid-19.

Η επιχορήγηση παρέχεται για να συμβάλει στην εξασφάλιση μέρους της απαιτούμενης ρευστότητας για την εκ νέου εκκίνηση των τοπικών οικονομικών δραστηριοτήτων και στη διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Στηρίζει έμμεσα και τη διατήρηση θέσεων εργασίας.

Η δράση χρηματοδοτείται συνολικά με 26 εκατ. ευρώ (στο πλαίσιο της απόκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πανδημία Covid-19)Q

 • 20 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • 6 εκατ. ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις

Εφαρμόζεται στις περιοχές:

 • Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας (ΠΕ Ευβοίας)
 • Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού (ΠΕ Ευβοίας)
 • Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου στον Δήμο Μινώα – Πεδιάδος (ΠΕ Ηρακλείου)
 • Δημοτική Κοινότητα Δαμασίου στον Δήμο Τυρνάβου (ΠΕ Λάρισας)
 • Δημοτικό Διαμέρισμα Μεσοχωρίου στον Δήμο Ελασσόνας (ΠΕ Λάρισας)

Δικαιούχοι της δράσης

Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους. Αρκεί (μεταξύ άλλων):

 1. Να υποβάλλουν 1 αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ για το σύνολο εγκαταστάσεων που διαθέτουν.
 2. Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών έως και τις 31.12.2021 στην αρμόδια ΔΟΥ.
 3. Να δραστηριοποιούνται (έδρα, υποκατάστημα ή άλλη εγκατάσταση) στις περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, όπου εφαρμόζεται η δράση.
 4. Να έχουν υποχρέωση να υποβάλουν φορολογικό έντυπο Ε3 – (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα).
 5. Να διαθέτουν έως και 31.12.2021 κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα ΚΑΔ που δεν περιλαμβάνεται στους μη επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII).

  Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν από την 01.01.2020, ο έλεγχος γίνεται με βάση τον ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα που αναγράφεται στο Έντυπο Ε3 του 2019 (που υποβλήθηκε το 2020).

  Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών μέσα στο 2020 ή 2021, ο έλεγχος γίνεται με βάση τον κύριο ΚΑΔ της επιχείρησης ή του υποκαταστήματος.
 6. Να λειτουργούν νόμιμα στους χώρους για τους οποίους θα ζητήσουν ενίσχυση.
 7. Να παρουσιάζουν μείωση τουλάχιστον 10% του κύκλου εργασιών του 2021 σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019.

  Για τις επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών μέσα στο 2019, ο κύκλος εργασιών του 2019 συγκρίνεται με τον κύκλο εργασιών που αντιστοιχεί σε ίσο αριθμό ημερών του 2021 (συνολικός κύκλος εργασιών 2021 δια 365 Χ αριθμός ημερών λειτουργίας 2019). Το ποσοστό μείωσης που προκύπτει στρογγυλοποιείται στο δεύτερο ποσοστιαίο δεκαδικό ψηφίο.

  Η προϋπόθεση συμμετοχής πληρείται για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών μέσα στο 2020 ή 2021 και για επιχειρήσεις που το 2019 αποδεδειγμένα δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους.

Για τις επιχειρήσεις που έχουν διαχειριστική χρήση από 01 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου, δηλώνονται και συγκρίνονται οι κύκλοι εργασιών των χρήσεων από 01.01.2019 έως και 31.12.2019 και από 01.01.2021 έως και 31.12.2021, όπως προκύπτουν από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ τα διαστήματα αυτά.

Οι επιχειρήσεις που έχουν συνάψει συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise) με την ιδιότητα του δικαιοπαρόχου ή του δικαιοδόχου το δηλώνουν στην αίτηση χρηματοδότησης.

Κατά το στάδιο της επαλήθευσης ελέγχεται εάν είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους, για να προσδιοριστούν οι ενισχύσεις που προσμετρώνται για τον έλεγχο της σώρευσης των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis).

Επιχειρήσεις που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στη δράση «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού»:

 • Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για χρηματοδότηση από τη συγκεκριμένη δράση, εάν η αίτησή τους βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης ή έχει εγκριθεί.
 • Έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης από τη συγκεκριμένη δράση, εάν η αίτησή τους στη έχει απορριφθεί. 

Επιλέξιμες δαπάνες και υπολογισμός επιχορήγησης

Η επιχορήγηση είναι 18.000€ ανά επιχείρηση. Χορηγείται ως κατ’ αποκοπή ποσό (lump sum) για την παροχή ρευστότητας και την κάλυψη μελλοντικών λειτουργικών δαπανών.

Αναλυτικότερα, η δημόσια χρηματοδότηση κάθε δυνητικά ωφελούμενης επιχείρησης υπολογίζεται κατά την αίτηση χρηματοδότησης:

 • Με βάση τα ιστορικά στοιχεία δαπανών που έχει υποβάλει κάθε επιχείρηση για τα λειτουργικά έξοδα του 2019 (απεικονίζονται στο Έντυπο Ε3).
 • Με την εφαρμογή οριζόντιου ποσοστού επί των λειτουργικών εξόδων του 2019.

Ενδεικτικά, λειτουργικές δαπάνες που είναι επιλέξιμες για τη δράση μπορούν να είναι:

 • Ενοίκια επαγγελματικού χώρου
 • Δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης κ.ά.
 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη κ.ά.)
 • Δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, αφισών, διαφημιστικές καταχωρίσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα –δημιουργία ή/και αναβάθμιση– κ.ά.)
 • Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών
 • Αποσβέσεις πάγιο εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου)
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων της επιχείρησης

Το κατ’ αποκοπή ποσό για κάθε επιχείρηση καθορίζεται με βάση τις ενδεικτικές δαπάνες που καταχωρίζετε στα αντίστοιχα πεδία του Εντύπου Ε3 του 2019 (σε περίοδο δηλαδή που οι ενισχυόμενες δραστηριότητες δεν είχαν πληγεί από φυσικές καταστροφές). Υπολογίζεται από το άθροισμα των ποσών των πεδίων με κωδικούς:

 • 581 (Παροχές σε εργαζόμενους)
 • 585 (Διάφορα λειτουργικά έξοδα)
 • 587 (Αποσβέσεις)

Το άθροισμα αυτό είναι το ύψος των συνολικών εξόδων που έχετε δηλώσει. Σε αυτό εφαρμόζεται οριζόντιο ποσοστό 50% για τον υπολογισμό της δημόσιας χρηματοδότησης που αναλογεί στην επιχείρηση ως κατ’ αποκοπή ποσό.

Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών μέσα στο 2019, υπολογίζεται το ανηγμένο άθροισμα των ποσών των κωδικών 581, 585 και 587 του Εντύπου Ε3 του 2019 ως το συνολικό πραγματικό άθροισμα των συγκεκριμένων κωδικών δια τον συνολικό αριθμό ημερών λειτουργίας του έτους επί 365.

Για τις επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών μέσα στο 2020, υπολογίζεται το ανηγμένο άθροισμα των ποσών των κωδικών 581, 585 και 587 του Εντύπου Ε3 του 2020 ως το συνολικό πραγματικό άθροισμα των συγκεκριμένων κωδικών δια τον συνολικό αριθμό ημερών λειτουργίας του έτους επί 366.

Οι επιχειρήσεις που συστάθηκαν μέσα στο 2021 μπορούν να λάβουν κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 2.000€ (ανεξάρτητα από το εάν είχαν ή όχι έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα).

Για τον υπολογισμό της επιχορήγησης δεν γίνονται αποδεκτά τροποποιητικά φορολογικά στοιχεία (τροποποιητική δήλωση Ε3 ή τροποποιητικές ΦΠΑ) που υποβλήθηκαν μετά τη δημοσίευση της Πρόσκλησης.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Η υποβολή αιτήσεων είναι από τις 13.05.2022 (ώρα 12:00) έως τις 17.06.2022 (ώρα 15:00).

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στη δράση, πρέπει να κάνετε online αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ.

Αναλυτικά μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω του www.espa.gr.