Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά της δράσης

Η δράση στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, με προτάσεις / δράσεις που συμβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Χρηματοδοτείται συνολικά με 663.274€.

Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει 59 Δημοτικές / Τοπικές κοινότητες (ΔΚ / ΤΚ) στους Δήμους Άργους-Μυκηνών, Επιδαύρου, Ερμιονίδας, Ναυπλιέων, Βόρειας Κυνουρίας, Νότιας Κυνουρίας, Ανατολικής Μάνης, Ελαφονήσου, Ευρώτα, Μονεμβασίας και Σπάρτης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Δικαιούχοι της δράσης

 • Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που:
  • Ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ).
  • Δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014 και όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στη συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις).
 • Μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Επενδύσεις ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων των αλιέων (αλιευτικός τουρισμός).
 • Εκσυγχρονισμός / Μετεγκατάσταση παραγωγικών επενδύσεων στην υδατοκαλλιέργεια.
 • Ίδρυση / Εκσυγχρονισμός / Επέκταση επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
 • Ενίσχυση επιχειρήσεων που συνδέονται με τον δευτερογενή και τριτογενή τομέα.

Δείτε όλες τις δράσεις του τοπικού προγράμματος με τους επιλέξιμους ΚΑΔ, τους περιορισμούς, τις προϋποθέσεις και τις επιλέξιμες δαπάνες στην Πρόσκληση και στα παραρτήματά της.

Η επιχορήγηση της επιχείρησής σας

Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες.

Το μέγιστο ποσοστό δημόσιας δαπάνης είναι:

 • Για την επικράτεια έως 50% (από 50% και πάνω η ιδιωτική συμμετοχή).
 • Για παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας έως 80% (από 20% η ιδιωτική συμμετοχή) – παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας είναι η αλιεία που διεξάγεται από αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων που δε χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία αλιείας (άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014). Η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να αποτελείται από ίδια κεφάλαια ή τραπεζικό δανεισμό ή συνδυασμό τους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδύσεων:

 • Για όλες τις δράσεις είναι έως 300.000€.
 • Για πράξεις που αφορούν άυλες ενέργειες δεν μπορεί να είναι πάνω από 100.000€ – άυλες είναι οι ενέργειες που δεν αφορούν τη δημιουργία υποδομών ή επενδύσεις. Εξαίρεση αποτελούν οι επενδύσεις αλιευτικού τουρισμού (άρθρο 30 του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014). Για αυτές το συνολικό ποσό στήριξης δεν μπορεί να είναι πάνω από 75.000€ για κάθε δικαιούχο και το ποσοστό ενίσχυσης πάνω από 50% (δηλαδή ο μέγιστος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης πρέπει να είναι έως 150.000€).

Η ενίσχυση για τις δράσεις που εμπίπτουν σε καθεστώς κρατικών ενισχύσεων καθορίζεται με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis). Το μέγιστο ποσό δημόσιας δαπάνης είναι:

 • 200.000€ για ενιαίες επιχειρήσεις – το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε μια ενιαία επιχείρηση δεν μπορεί να είναι πάνω 200.000€ σε οποιαδήποτε περίοδο 3 οικονομικών ετών.
 • 100.000€ για επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Η υποβολή αιτήσεων είναι από τις 11.04.2022 (ώρα 13:00) έως 13.06.2022 (ώρα 15:00).

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στη δράση, πρέπει να κάνετε online αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Αναλυτικά μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω του www.espa.gr.