Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά της δράσης

Η δράση είναι υποέργο της δράσης 1 «Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Το υποέργο έχει ως στόχο:

 • Τη βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας.
 • Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την τοποθέτησή τους σε σημεία προσέλκυσης επισκεπτών-τουριστών και την ανάπτυξη δράσεων βιωματικού αγροτουρισμού.
 • Την ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.
 • Τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Κάθε επενδυτικό σχέδιο πρέπει να αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους παραπάνω στόχους. 

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης της δράσης, καθορίζεται το καθεστώς ενισχύσεων σε τουριστικές δραστηριότητες. Αφορά σε επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού που:

 • Συνδέουν τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα με τον τριτογενή.
 • Δημιουργούν ένα νέο τουριστικό προϊόν που αναδεικνύει και προωθεί τα τοπικά προϊόντα (άρθρο 2, παρ. 15 του ΓΑΚ).

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 49.006.000€ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) για την περίοδο 2022-2025.

Περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι όλη η ελληνική επικράτεια.

Δικαιούχοι της δράσης

Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν:

 • Όλα τα νομικά πρόσωπα είτε ανήκουν στις ΜμΕ είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις (με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στο κατά περίπτωση εφαρμοστέο ειδικό άρθρο του ΓΑΚ).
 • Υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν από την έκδοση της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης.

Δεν μπορούν να συμμετέχουν στη δράση πρόσωπα που λειτουργούν με τη μορφή εταιρείας αστικού δικαίου (με εξαίρεση τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και τις κοινοπραξίες).

Επιλέξιμες δαπάνες

Ενισχύονται επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του κατά περίπτωση εφαρμοστέου άρθρου του ΓΑΚ.

Οι επενδύσεις έχουν εύλογο κόστος υλοποίησης και πρέπει να τεκμηριώνονται εγγράφως με σαφή, συγκεκριμένο και επικαιροποιημένο τρόπο στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη.

Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

 • Κατασκευή και εκσυγχρονισμός ακινήτων.
 • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των αναγκών της μονάδας.
 • Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση μεταφέρει Α’ ύλες και προϊόντα (έτοιμα και ημιέτοιμα) μέσα στον χώρο της μονάδας. Επιλέξιμα είναι τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οχήματα μηδενικών εκπομπών CO2 και τα οχήματα που εκπέμπουν CO2 μικρότερο από 50g/Km.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας).
 • Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης, όπως  αγορά τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων κ.ά.

Στον εξοπλισμό μηχανοργάνωσης συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για απομακρυσμένη και έξυπνη διαχείριση με την εγκατάσταση συστημάτων τηλεελέγχου καθώς και κάθε άλλη επένδυση που οδηγεί σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων.

Επιλέξιμος είναι ο εξοπλισμός που λειτουργεί με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και συνοδεύεται από αντίστοιχες πιστοποιήσεις (εφόσον υφίστανται στην αγορά).

 • Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.
 • Στην περίπτωση αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των δικτύων διανομής (logistic) της επιχείρησης, επιλέξιμος είναι ο μηχανολογικός εξοπλισμός που έχει μοναδικό κωδικό αναγνώρισης (serial number) και οι κτηριακές εγκαταστάσεις, με την προϋπόθεση ότι το αίτημα πληρωμής συνοδεύεται από τοπογραφικό με γεωχωρική σήμανση και φωτογραφίες με γεωχωρική σήμανση και χρονοσήμανση, όπου αποτυπώνεται η κατάσταση πριν και μετά την επένδυση.
 • Άυλες δαπάνες, όπως:
  • Απόκτηση λογισμικού, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων (συμπεριλαμβάνονται και επενδύσεις σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων).
  • Τεχνικές προδιαγραφές και σχεδιασμός προϊόντων.
  • Έρευνες αγοράς.
  • Εταιρική ταυτότητα και branding (logo, εταιρικές παρουσιάσεις κ.ά.).
  • Σχεδιασμός προωθητικών ενεργειών και υλικού για εταιρείες και προϊόντα.
  • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας που εξασφαλίζουν στον καταναλωτή την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων που καταναλώνει από αρμόδιους οργανισμούς (π.χ. ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.AP κ.ά.).
 • Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού είναι επιλέξιμα για τον υπολογισμό των επενδυτικών δαπανών, εφόσον:
 1. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηματική εγκατάσταση που λαμβάνει την ενίσχυση.
 2. Είναι αποσβεστέα.
 3. Αγοράζονται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς από τρίτους που δεν έχουν σχέση με τον αγοραστή.
 4. Περιλαμβάνονται στα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης στην οποία χορηγείται η ενίσχυση και παραμένουν συνδεδεμένα με το έργο για το οποίο χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον 5 ή 3 χρόνια στην περίπτωση των ΜμΕ.

Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

 • Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ.
 • Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις.
 • Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Βασική προϋπόθεση για τις δαπάνες

Οι δαπάνες πρέπει να αφορούν χαρακτήρα αρχικής επένδυσης. Αρχική επένδυση είναι η:

 • Επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού για:
  • Τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης.
  • Τη διαφοροποίηση της δραστηριότητας επιχειρηματικής εγκατάστασης. Αρκεί η νέα δραστηριότητα να μην είναι η ίδια ή παρεμφερής με εκείνη που ασκούνταν προηγουμένως στην εγκατάσταση.
 • Απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που:
  • Έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει εάν δεν είχε αγοραστεί.
  • Αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή. Αρκεί η νέα δραστηριότητα που ασκείται με τη χρήση των αποκτηθέντων στοιχείων ενεργητικού να μην είναι ίδια ή παρεμφερής με εκείνη που ασκούνταν στην επιχειρηματική εγκατάσταση πριν από την αγορά.
 • Οι ενισχύσεις χορηγούνται:
 1. Για αρχική επένδυση στις περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 (παράγραφος 3, στοιχείο α της Συνθήκης), ανεξάρτητα από το μέγεθος του δικαιούχου.
 2. Για αρχική επένδυση σε ΜμΕ στις ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 (παράγραφος 3, στοιχείο γ της Συνθήκης)
 3. Μόνο για αρχική επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότητα σε μεγάλες επιχειρήσεις στις ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 (παράγραφος 3, στοιχείο γ της Συνθήκης).
 4. Στην περίπτωση συγχώνευσης κύριων ή/και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, εφόσον η συγχώνευση συνοδεύεται με ποιοτική αναβάθμιση και δεν αφορά τη συγχώνευση νεοσύστατων επιχειρήσεων (κατ’ εφαρμογή του άρθρου 22 του ΓΑΚ).

Ποιοτική αναβάθμιση υφίσταται όταν το κύριο ή μη κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα που προκύπτει από τη συγχώνευση κατατάσσεται σε κατηγορία μεγαλύτερη από τη μεγαλύτερη κατηγορία των καταλυμάτων που συγχωνεύονται.

Επιπλέον, οι ενισχύσεις:

 • Περιλαμβάνουν πλάνο βιωματικού αγροτουρισμού όπου αναφέρονται τεκμηριωμένα δράσεις γαστρονομίας και άλλων μορφών εναλλακτικού τουρισμού.
 • Πληρούν τις προϋποθέσεις που ισχύουν και αφορούν ενιαία επενδυτικά σχέδια.
 • Τηρούν το σύνολο των προϋποθέσεων του γενικού μέρους και του κατά περίπτωση ειδικού άρθρου του ΓΑΚ, ακόμη κι αν αυτές δεν αναφέρονται ρητά στην Πρόσκληση.

Επιλέξιμος προϋπολογισμός

Για τις πολύ πικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 500.000€ έως 7,5 εκατ. ευρώ.

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 500.000€ έως 12,5 εκατ. ευρώ.

Ποσοστά ενίσχυσης

Τα ποσοστά της έντασης ενίσχυσης για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες αποτυπώνονται στον πίνακα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΓΑΛΕΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ

ΜΙΚΡΕΣ

Βόρειο Αιγαίο

30%

40%

50%

Κρήτη

30%

40%

50%

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη

30%

40%

50%

Κεντρική Μακεδονία

30%

40%

50%

Δυτική Μακεδονία

40%

50%

50%

Ήπειρος

30%

55%

50%

Θεσσαλία

30%

40%

50%

Ιόνια Νησιά

30%

40%

50%

Δυτική Ελλάδα

30%

40%

50%

Στερεά Ελλάδα (πλην της ΠΕ Εύβοιας)

35%

40%

50%

ΠΕ Εύβοιας

40%

50%

50%

Πελοπόννησος (πλην της ΠΕ Αρκαδίας)

35%

50%

50%

ΠΕ Αρκαδίας

40%

50%

50%

Νότιο Αιγαίο

30%

40%

50%

Ανατ. Αττική / Δυτ. Αττική / Πειραιάς και νήσοι

25%

35%

45%

Δυτικός τομέας Αθηνών

15%

25%

35%


Μέγιστα όρια προϋπολογισμού ανά κατηγορία

Οι δαπάνες αγοράς οχημάτων για τη λειτουργία της επιχείρησης δεν ξεπερνούν το 20% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου (άρθρο 14 του ΓΑΚ).

Οι άυλες δαπάνες του ενεργητικού δεν ξεπερνούν το 50% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού των δαπανών που εντάσσονται στις περιφερειακές ενισχύσεις (άρθρο 14 του ΓΑΚ).

Για τις ενισχύσεις για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ΜμΕ, το μέγιστο όριο επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών είναι 300.000€ ανά επιχείρηση και ανά επενδυτικό σχέδιο (άρθρο 18 του ΓΑΚ).

Για τις ενισχύσεις σε ΜμΕ για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις το μέγιστο όριο επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών για τη συγκεκριμένη δράση είναι 500.000€ ανά επιχείρηση και ανά έτος (άρθρο 19 του ΓΑΚ).

Η ένταση της ενίσχυσης για δαπάνες για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ορίζεται σύμφωνα με τα ανώτατα όρια του πίνακα για κάθε περιφέρει. Δεν μπορεί να ξεπερνά το 45% της επιλέξιμης δαπάνης. Η ένταση της ενίσχυσης αυξάνεται στο 55% για τις ΜμΕ (ΓΑΚ, άρθρο 41 του τμήματος 7).

Οι δαπάνες σε ΑΠΕ δεν ξεπερνούν το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου (άρθρο 41 του ΓΑΚ).

Τα παραπάνω όρια δεν επιτρέπεται να καταστρατηγούνται με τον τεχνητό διαχωρισμό των καθεστώτων ενισχύσεων ή των έργων ενίσχυσης.

Οι παραπάνω δράσεις μπορούν να ενταχθούν αθροιστικά σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο που συντάσσεται και υποβάλλεται από μία νομική μορφή.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

 • Κριτήριο 1: Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου – αφορά στην κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής και τεκμηριώνεται με τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος Ι της Πρόσκλησης.
 • Κριτήριο 2: Νόμιμη σύσταση δικαιούχου – τεκμηριώνεται με τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος III της Πρόσκλησης.
 • Κριτήριο 3: Πράσινη μετάβαση. Απαιτείται τουλάχιστον μία από τις παρακάτω δράσεις:
  • Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις για την επίτευξη υψηλότερου συντελεστή ενεργειακής απόδοσης.
  • Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.
  • Προμήθεια οχημάτων του ανώτερου διαθέσιμου προτύπου μέτρησης εκπομπών ρύπων, όπως ισχύει για κάθε κατηγορία οχημάτων.
  • Επενδύσεις σε ΑΠΕ.
  • Επενδύσεις σε υποδομές που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος.
  • Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό που συμβάλλει στην εξοικονόμηση ύδατος.
 • Κριτήριο 4: Υλοποίηση σχεδίου βιωματικού αγροτουρισμού.
  Παρουσίαση βιώσιμου πλάνου βιωματικού αγροτουρισμού όπου λαμβάνονται υπόψη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Περιλαμβάνονται τουλάχιστον δράσεις:
  • Προώθησης της τοπικής γαστρονομίας
  • Προώθησης της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από αγροτικές δραστηριότητες
  • Διασύνδεσης με τοπικές επιχειρήσεις και φορείς
 • Κριτήριο 5: Βιωσιμότητα της επένδυσης. Για τον προσδιορισμό της βιωσιμότητας της επένδυσης, τα αποδεκτά όρια των επιλεγμένων αριθμοδεικτών επίδοσης στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη είναι: 
  • Γενική ρευστότητα του φορέα πριν από την επένδυση (κυκλοφορούν ενεργητικό / βραχυχρόνιες υποχρεώσεις) > 1. Αφορά μόνο υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει μία τουλάχιστον διαχειριστική χρήση.
  • Καθαρό περιθώριο κέρδους του φορέα μετά την επένδυση (καθαρό κέρδος / συνολικός τζίρος) > 1%.
  • Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR) του φορέα μετά την επένδυση για περίοδο 10 χρόνων > 10.
  • Ικανότητα Αποπληρωμής Τοκοχρεολυσίων (ΙΑΤ) του φορέα μετά την επένδυση < 2.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας από 30.05.2022 (ώρα 12:00) έως 30.09.2022 (ώρα 12:00). Συγκεκριμένα, χρειάζεται να υποβάλετε:

 1. Την αίτηση ενίσχυσης (σύμφωνα με το αντίστοιχο Παράρτημα της Πρόσκλησης).
 2. Τον φάκελο δικαιολογητικών για την έγκριση της πρότασης (σύμφωνα με το αντίστοιχο Παράρτημα της Πρόσκλησης).

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στη δράση, πρέπει να κάνετε online εγγραφή και αίτηση στο gov.gr:

 • Επιλέγετε Γεωργία και κτηνοτροφία > Γεωργική Επιχειρηματικότητα.