Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά της δράσης

Η δράση είναι υποέργο της δράσης 1 «Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Το υποέργο έχει ως στόχο:

 • Tη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων και της βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης, κυρίως μέσα από τη μείωση του κόστους παραγωγής ή της βελτίωσης και αναδιάταξης της παραγωγής.
 • Τη βελτίωση της παραγωγικότητας των δενδρωδών καλλιεργειών στον πρωτογενή τομέα.
 • Τη βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας.
 • Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών προϊόντων στις αγορές με τη χρήση νέων ποικιλιών.
 • Την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
 • Τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Κάθε επενδυτικό σχέδιο πρέπει να αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους παραπάνω στόχους. 

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης της δράσης, καθορίζεται το καθεστώς ενισχύσεων για την αναδιάρθρωση καλλιεργειών γεωργικών εκμεταλλεύσεων ΜμΕ σε καλλιέργειες που είναι ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή και παράγουν προϊόντα με έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα.

Η πρόσκληση για τη συγκεκριμένη δράση αφορά ενισχύσεις για επενδύσεις σε ενσώματα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συνδέονται με πρωτογενή γεωργική παραγωγή.

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 166.720.000€ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) για την περίοδο 2022-2025.

Περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι όλη η ελληνική επικράτεια.

Δικαιούχοι της δράσης

Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν νομικά πρόσωπα που:

 • Ανήκουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και είναι εγγεγραμμένα στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα.
 • Τηρούν απλογραφικά ή/και διπλογραφικά βιβλία.

Αρκεί την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης:

 1. Να είναι Ομάδες Παραγωγών (ΟμΠ), Οργανώσεις Παραγωγών (ΟΠ), Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και Ανώνυμες Εταιρείες με την πλειοψηφία των μετοχών τους να ανήκει σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς του Ν.4673/2020 (Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις).

  ή
 2. Να είναι υπό σύσταση νομικά πρόσωπα (της προηγούμενης παραγράφου) που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης:

Δεν μπορούν να συμμετέχουν στη δράση πρόσωπα που λειτουργούν με τη μορφή κοινωνίας, εταιρείας αστικού δικαίου και κοινοπραξίας.

Επιλέξιμες δαπάνες

Ενισχύονται επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού που έχουν εύλογο κόστος υλοποίησης και τεκμηριώνονται εγγράφως με σαφή, συγκεκριμένο και επικαιροποιημένο τρόπο στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη.

Πρωτογενής γεωργική παραγωγή

Οι ενισχύσεις για επενδύσεις σε ενσώματα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συνδέονται με πρωτογενή γεωργική παραγωγή αφορούν αναδιάρθρωση πολυετών / δενδρωδών καλλιεργειών. Συγκεκριμένα:

 • Εκρίζωση υφιστάμενης φυτείας
 • Προμήθεια και εγκατάσταση νέων δενδρυλλίων
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος στήριξης (γραμμική φύτευση – παλμέτα)

Νέες επιλέξιμες ποικιλίες

Οι νέες επιλέξιμες ποικιλίες πρέπει:

 1. Να είναι ανθεκτικές στη κλιματική αλλαγή.
 2. Να είναι ανθεκτικές σε εχθρούς και ασθένειες που έχουν καταγραφεί και επηρεάζουν την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων.

Τα παραγόμενα αγαθά και προϊόντα πρέπει να έχουν εξαγώγιμο εμπορικό προσανατολισμό.

Δεν είναι επιλέξιμες οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και η ελαιοκαλλιέργεια.

Μελέτη από πανεπιστημιακό φορέα

Οι αιτήσεις ενίσχυσης για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών πρέπει να λάβουν υπόψη μελέτη από πανεπιστημιακό φορέα που θα δημοσιευτεί έως την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης.

Στη μελέτη περιλαμβάνονται:

 • Οι ποικιλίες των υφιστάμενων πολυετών φυτειών που χαρακτηρίζονται από έναν από τους παρακάτω παράγοντες και προτείνονται για εκρίζωση στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης:
  • Είναι ευπαθείς στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
  • Τα προϊόντα τους έχουν χαμηλή εμπορική αξία και εμφανίζουν συγκριτικά μειονεκτήματα έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού.
  • Είναι ευπαθείς σε ασθένειες και εχθρούς, με υψηλό βαθμό απωλειών κατ’ έτος.
 • Οι ποικιλίες νέων πολυετών φυτειών που εμφανίζουν χαρακτηριστικά που τις καθιστούν ανταγωνιστικές σε κάθε έναν από τους παρακάτω παράγοντες και προτείνονται για νέα εγκατάσταση στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης:
  • Είναι ανθεκτικές στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
  • Τα προϊόντα τους έχουν υψηλή εμπορική αξία και εμφανίζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού.
  • Είναι ανθεκτικές σε ασθένειες και εχθρούς, με χαμηλό βαθμό απωλειών κατ’ έτος.
 • Ο προσδιορισμός του κόστους εγκατάστασης ανά στρέμμα. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται:
  • Το κόστος εκρίζωσης
  • Το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης νέων δενδρυλλίων
  • Το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης υποδομής για γραμμική φύτευση (παλμέτα)

Νομοθεσία

Η επένδυση είναι σύμφωνη με την ενωσιακή νομοθεσία και με την εθνική νομοθεσία για την περιβαλλοντική προστασία.

Όταν για μια επένδυση χρειάζεται εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ), η ενίσχυση υπόκειται στην προϋπόθεση ότι η συγκεκριμένη εκτίμηση έχει εκτελεστεί και ότι η άδεια κατασκευής έχει χορηγηθεί για το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο πριν από την ημερομηνία χορήγησης της μεμονωμένης ενίσχυσης.

Επιλέξιμος προϋπολογισμός

Για τις πολύ πικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 500.000€ έως 1 εκατ. ευρώ.

Ποσοστά ενίσχυσης

Τα ποσοστά της έντασης ενίσχυσης για το καθεστώς ενίσχυσης του Κανονισμού 702/2014 (άρθρο 14, του τμήματος 1) αποτυπώνονται στον πίνακα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜμΕ

Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία

50%

Νησιά Αιγαίου Πελάγους (εκτός από την Κρήτη και την Εύβοια) Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο)

75%

Αττική

40%

 

Τα παραπάνω ποσοστά μπορούν να αυξηθούν κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες. Αρκεί η μέγιστη ένταση ενίσχυσης να μην υπερβαίνει το 80% για συλλογικές επενδύσεις (περιλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν τη συγχώνευση οργανώσεων παραγωγών).

Το ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπερνά τις 500.000€ ανά αίτηση που υποβάλλεται, ανά ΑΦΜ, ανά ενιαία επιχείρηση (αιτούσα και συνδεδεμένες) και ανά επενδυτικό σχέδιο.

Το όριο αυτό δεν επιτρέπεται να καταστρατηγείται με τον τεχνητό διαχωρισμό των καθεστώτων ενισχύσεων ή των έργων ενίσχυσης.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

 • Κριτήριο 1: Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου – αφορά στην κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής και τεκμηριώνεται με τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος Ι της Πρόσκλησης.
 • Κριτήριο 2: Νόμιμη σύσταση δικαιούχου – τεκμηριώνεται με τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος III της Πρόσκλησης.
 • Κριτήριο 3: Βιωσιμότητα της επένδυσης. Για τον προσδιορισμό της βιωσιμότητας της επένδυσης, τα αποδεκτά όρια των επιλεγμένων αριθμοδεικτών επίδοσης στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη είναι: 
 • Γενική ρευστότητα του φορέα πριν από την επένδυση (κυκλοφορούν ενεργητικό / βραχυχρόνιες υποχρεώσεις) > 1.
 • Καθαρό περιθώριο κέρδους του φορέα μετά την επένδυση (καθαρό κέρδος / συνολικός τζίρος) > 1%.
 • Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR) του φορέα μετά την επένδυση για περίοδο 10 χρόνων > 10.
 • Ικανότητα Αποπληρωμής Τοκοχρεολυσίων (ΙΑΤ) του φορέα μετά την επένδυση < 2
 • Κριτήριο 4: Επιλεξιμότητα επένδυσης. Τα επιλέξιμα αγροτεμάχια, οι ποικιλίες και τα είδη των φυτών, και οι προϋποθέσεις επιλογής των πολυετών φυτών ορίζονται από μελέτη πανεπιστημιακού φορέα.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

 • Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας από 28.07.2022 (ώρα 12:00) έως 15.11.2022 (ώρα 12:00). Συγκεκριμένα, χρειάζεται να υποβάλετε:
 1. Την αίτηση ενίσχυσης (σύμφωνα με το αντίστοιχο Παράρτημα της Πρόσκλησης).
 2. Τον φάκελο δικαιολογητικών για την έγκριση της πρότασης (σύμφωνα με το αντίστοιχο Παράρτημα της Πρόσκλησης).

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στη δράση, πρέπει να κάνετε online εγγραφή και αίτηση στο gov.gr:

 • Επιλέγετε Γεωργία και κτηνοτροφία > Γεωργική Επιχειρηματικότητα.