Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά της δράσης

Η δράση στοχεύει στην υποστήριξη επιχειρήσεων λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών (φυσικών και νομικών προσώπων), με σκοπό να:

 • Αναβαθμίσουν / Αποκτήσουν τις απαραίτητες ψηφιακές υποδομές.
 • Συνεχίσουν να παρέχουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους.
 • Υποστηρίξουν την επιχειρηματική κοινότητα, τη Δημόσια Διοίκηση και τους πολίτες, ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία της Covid-19.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης είναι 30.000.000€.

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση των έργων είναι στις 30.06.2023.

Περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι όλη η Ελλάδα.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη δράση στην Πρόσκληση .

Δικαιούχοι της δράσης

Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν καταχωριστεί στα οικεία Μητρώα που τηρούνται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας ως:

 • Αυτοαπασχολούμενοι λογιστές
 • Φοροτεχνικοί κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή – φοροτεχνικού κατά τάξεις
 • Νομικά Πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών

Επιλέξιμες δαπάνες

Επιχορηγούνται αποκλειστικά δαπάνες προμήθειας:

 • Εξοπλισμός Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνίας (ΤΠΕ) – λογισμικά απαραίτητα για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης. Στον εξοπλισμό ΤΠΕ συμπεριλαμβάνονται Dekstop PC και περιφερειακά, laptop, server, πολυμηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής.

  Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS), εφόσον είναι απαραίτητη για την λειτουργία της επιχείρησης και την ψηφιακή αναβάθμισή της. Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Software as a Service (SAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για 1 χρόνο.
 • Δαπάνες κτήσης πάγιων στοιχείων με κόστος απόκτησης κάθε διακριτού στοιχείου εξοπλισμού που δεν είναι μεγαλύτερο από 1.500€ ή άλλο όριο που, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δίνει τη δυνατότητα απόσβεσης του στοιχείου εντός του έτους απόκτησής του και έως τα όρια που αναφέρονται παραπάνω (υπό προϋποθέσεις).

Ενδεικτικά, δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για κινητά τηλέφωνα, tablet, συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας ή άλλες ομοειδείς συνδέσεις, κάθε είδους συνδρομές σε περιοδικά ή βιβλιοθήκες (έντυπες ή ηλεκτρονικές) και ο ανακτήσιμος φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).

Η επιχορήγηση της επιχείρησής σας

Για την αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών της επιχείρησής σας, η μέγιστη συνολική επιχορήγηση ανά διακριτό ΑΦΜ είναι:

 • Επιχορήγηση έως 2.000€ για επιχειρήσεις με ποσό εσόδων χρήσης το 2020 έως και 20.000€.
 • Επιχορήγηση έως 1.500€ για επιχειρήσεις με ποσό εσόδων χρήσης το 2020 μεγαλύτερο από 20.000€.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Η έναρξη επιλεξιμότητας είναι την 01.01.2021. Η προθεσμία ολοκλήρωσης είναι 6 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 31.12.2023.

Η υποβολή αιτήσεων είναι από τις 09.03.2022 (ώρα 12:00) έως τις 18.04.2022 (ώρα 15:00).

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στη δράση, πρέπει να κάνετε online αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ.

Αναλυτικά μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω του www.espa.gr.