Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά της δράσης

Η δράση του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022 στοχεύει στη μείωση της ρύπανσης του νερού από νιτρικά ιόντα και από άλλες δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα).

Η δράση χρηματοδοτείται συνολικά με 120.000.000€. Εφαρμόζεται σε:

 • 30 περιοχές της Ελλάδας που έχουν χαρακτηριστεί Ζώνες Ευπρόσβλητες από τη Νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΖΕΝ).
 • 7 περιοχές σημαντικών υγροτόπων με βάση τις αντίστοιχες αποφάσεις.
 • Αρδευόμενα αγροτεμάχια με αροτραίες καλλιέργειες.

Οι περιοχές εφαρμογής της δράσης ανήκουν στις περιφέρειες:

 • Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
 • Αττικής
 • Δυτικής Ελλάδας
 • Δυτικής Μακεδονίας
 • Ηπείρου
 • Θεσσαλίας
 • Κεντρικής Μακεδονίας
 • Κρήτης
 • Πελοποννήσου
 • Στερεάς Ελλάδας

Δείτε όλες τις περιοχές εφαρμογής της δράσης στην Πρόσκληση (Ενότητα 1.3.1).

Δικαιούχοι της δράσης

Γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών που είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.

Επιλέξιμες δαπάνες

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται κάθε χρόνο για να αποζημιώνει τους δικαιούχους για:

 • Απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα) ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν.
 • Το πρόσθετο κόστος των φυτών εδαφοκάλυψης για τα υπό αγρανάπαυση αγροτεμάχια με κλίση μεγαλύτερη του 8% για τους δικαιούχους της Δέσμευσης Α («Αγρανάπαυση γεωργικής έκτασης που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της αρδευόμενης έκτασης»).

Ειδικές Δεσμεύσεις

Οι δικαιούχοι της δράσης πρέπει να εφαρμόζουν σε κάθε αγροτεμάχιο για 2 χρόνια  μία από τις Ειδικές Δεσμεύσεις:

 • Ειδική Δέσμευση Α – Αγρανάπαυση
 • Ειδική Δέσμευση Β – Αμειψισπορά

Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται ανά Δέσμευση.

Δείτε στην Πρόσκληση αναλυτικές πληροφορίες για το ύψος της ενίσχυσης (Ενότητα 1.5) και τις Ειδικές Δεσμεύσεις (Ενότητα 4).

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Η υποβολή αιτήσεων είναι από τις 14.03.2022 έως τις 15.04.2022.

Κάνετε πρώτα την εγγραφή σας στο https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/.

Στη συνέχεια υποβάλλετε στον ΕΦΔ online την αίτηση στήριξής σας μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ):

Στο ΠΣ μπορείτε να δείτε εγχειρίδια με οδηγίες για τη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησής σας.

Αναλυτικά μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω του www.espa.gr.