Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά της δράσης

Η δράση στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 700.000€ (Δημόσια Δαπάνη).

Η ολοκλήρωση της επένδυσης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τις 30.06.2023.

Περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι η Δημοτική Κοινότητα Χαλάστρας, Κυμίνων και Νέων Μαλγάρων του Δήμου Δέλτα (μέχρι το όριο των 10 χιλιομέτρων από την ακτογραμμή).

Δικαιούχοι της δράσης

 • Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που:
  • Ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ).
  • Δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014 και όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στη συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις).
 • Μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Επενδύσεις ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων των αλιέων (αλιευτικός τουρισμός).
 • Εκσυγχρονισμός / Μετεγκατάσταση παραγωγικών επενδύσεων στην υδατοκαλλιέργεια.
 • Ίδρυση / Εκσυγχρονισμός / Επέκταση επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
 • Ενίσχυση επιχειρήσεων που συνδέονται με τον δευτερογενή και τριτογενή τομέα.

Επιλέξιμες δαπάνες περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση και στα παραρτήματά της.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Η υποβολή αιτήσεων είναι από τις 26.01.2022 έως 28.03.2022 (ώρα 15:00).

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στη δράση, πρέπει να κάνετε online αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

Πρέπει πρώτα να έχετε αποκτήσει κωδικούς, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Πρόσκληση.

Μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ, πρέπει να στείλετε στον ΕΦ:

 • Απόδειξη καταχώρησης της αίτησής σας στο ΠΣΚΕ
 • Πλήρη φάκελο σε έντυπη και ψηφιακή μορφή (USB stick) με όλα τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν.
Αναλυτικά μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω των www.agrotikianaptixi.gr και www.espa.gr.