Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά της δράσης

Η δράση στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας με προτάσεις / δράσεις που συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 816.215€ (Δημόσια Δαπάνη).

Περιοχές εφαρμογής της είναι οι αλιευτικές περιοχές του Δήμου Νότιας Κέρκυρας.

Η ολοκλήρωση της επένδυσης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει μετά τις 30.06.2023.

Δικαιούχοι της δράσης

 • Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που:
  • Ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ).
  • Δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014 και όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στη συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις).
 • Μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Επενδύσεις ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων των αλιέων (αλιευτικός τουρισμός).
 • Εκσυγχρονισμός / Μετεγκατάσταση παραγωγικών επενδύσεων στην υδατοκαλλιέργεια.
 • Ίδρυση / Εκσυγχρονισμός / Επέκταση επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
 • Ενίσχυση επιχειρήσεων που συνδέονται με τον δευτερογενή και τριτογενή τομέα.

Επιλέξιμες δαπάνες περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση και στα παραρτήματά της.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Η υποβολή αιτήσεων είναι από τις 12.01.2022 έως 14.03.2022 (ώρα 15:00).

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στη δράση, πρέπει να κάνετε online αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

Πρέπει να συμπληρώσετε:

 • Όλα τα υποχρεωτικά πεδία της αίτησης (πεδίο ΥΠΟΒΟΛΗ του ΠΣΚΕ), όπως αυτά εμφανίζονται στο Έντυπο Ι_1.
 • Το email από το οποίο ο ΕΦ θα στείλει στον φορέα όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που σχετίζονται με το αίτημα χρηματοδότησης.
Αναλυτικά μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω των www.agrotikianaptixi.gr και www.espa.gr.