Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά των δράσεων

Η δράση στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας με προτάσεις / δράσεις που συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 388.000€ (Δημόσια Δαπάνη). Περιοχή εφαρμογής της είναι ο:

 • Δήμος Ηγουμενίτσας – Δημοτική Κοινότητα Ηγουμενίτσης και Τοπικές Κοινότητες Γραικοχωρίου, Λαδοχωρίου, Μαυρουδίου, Νέας Σελεύκειας, Πέρδικας, Πλαταριάς, Συβότων, Φασκομηλιάς.
 • Δήμος Φιλιατών – Τοπικές Κοινότητες Ασπροκκλησίου, Κεστρίνης, Ραγίου, Σαγιάδας, Σμέρτου.

Η ολοκλήρωση της επένδυσης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει μετά τις 30.06.2023.

Δικαιούχοι της δράσης

 • Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που:
  • Ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ).
  • Δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014 και όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στη συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις).
 • Μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Επενδύσεις ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων των αλιέων (αλιευτικός τουρισμός).
 • Μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας –  για τις επενδύσεις επιχειρηματικότητας μη κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες απαιτείται από τους δικαιούχους σαφής αιτιολόγηση για τη διαχείρισή τους σε τοπικό επίπεδο.
 • Επενδύσεις των αλιέων και των υδατοκαλλιεργητών, εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων.
 • Επενδύσεις από μη αλιείς στον δευτερογενή και τον τριτογενή τομέα της οικονομίας.

Επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται αυτές που αποδεδειγμένα σχετίζονται με το υλοποιούμενο επενδυτικό σχέδιο. Περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση και στα παραρτήματά της.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Η υποβολή αιτήσεων είναι από τις 26.01.2022 έως και τις 28.03.2022 (ώρα 15:00).

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στη δράση, πρέπει να κάνετε online αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)

Πρέπει να συμπληρώσετε:

 • Όλα τα υποχρεωτικά πεδία της αίτησης (πεδίο ΥΠΟΒΟΛΗ του ΠΣΚΕ), όπως αυτά εμφανίζονται στο Έντυπο Ι_1.
 • Το email από το οποίο ο ΕΦ θα στείλει στον φορέα όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που σχετίζονται με το αίτημα χρηματοδότησης.
Αναλυτικά μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω των www.agrotikianaptixi.gr και www.espa.gr.