Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά των δράσεων

Η υλοποίηση επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας (Δράση 1) και η υλοποίηση επιχειρησιακού σχεδίου (project) των συνεργασιών με σκοπό την προώθηση δράσεων που επιδεικνύουν σεβασμό για την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (Δράση 2) ανήκουν στο πλαίσιο του Μέτρου 16 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014 – 2020. Δίνουν την ευκαιρία για:

 • Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών – ενδεικτικά, για την εφαρμογή νέων και καινοτόμων διεργασιών στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα των τροφίμων.
 • Αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Το Υπομέτρο 16.1-16.2 (Δράση 2) ανέρχεται σε 45.138.334€ και το Υπομέτρο 16.1-16.5 (Δράση 2) ανέρχεται σε 17.208.333€.

Η χρηματοδότηση μιας Επιχειρησιακής Ομάδας (ΕΟ) αφορά στο 100%, εκτός εάν οι δαπάνες σχετίζονται με παραγωγική επένδυση του Μέτρου 4 (Υπομέτρα 4.1 και 4.2.1).

Στην περίπτωση αυτή, η ένταση ενίσχυσης διαμορφώνεται με βάση τα Υπομέτρα 4.1 («Στήριξη για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις») και 4.2.1 («Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι»), προσαυξημένη κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες. Αρκεί το ανώτατο ποσοστό χρηματοδότησης να μην υπερβαίνει το 90%.

Περιοχή εφαρμογής είναι ολόκληρη η ελληνική επικράτεια.

Δικαιούχοι της δράσης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν οι Επιχειρησιακές Ομάδες (ΕΟ) που είναι σχήματα συνεργασίας φορέων που διαθέτουν συμφωνητικό συνεργασίας.

Οι ΕΟ πρέπει να δραστηριοποιούνται σε θέματα:

 • Σχετικά με τον γεωργικό / κτηνοτροφικό τομέα (παραγωγή και εμπορία γεωργικών / κτηνοτροφικών προϊόντων) και τον τομέα των τροφίμων, εφόσον το μεταποιούμενο προϊόν / προϊόντα περιλαμβάνεται στην Πρόσκληση (Παράρτημα Ι).

ή

 • Με αντικείμενο σχετικό με την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή (όσον αφορά στο Υπομέτρο 16.1-16.5).

Τα μέλη της ΕΟ μπορεί να:

 • Διαθέτουν οποιαδήποτε νομική μορφή (π.χ. ατομικές επιχειρήσεις, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, Κοιν.ΣΕπ. κ.ά.). Για τη Δράση 2 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στήριξης μόνο οι δικαιούχοι της Δράσης 1.
 • Δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας ή της κτηνοτροφίας – παραγωγοί (επαγγελματίες γεωργοί) ή αναγνωρισμένη επαγγελματική οργάνωση (π.χ. αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών) ή διεπαγγελματική οργάνωση.
 • Είναι Ερευνητικοί Οργανισμοί, όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα – Ινστιτούτα – Οργανισμοί, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.
 • Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), Περιβαλλοντικές Οργανώσεις κ.ά.

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Δαπάνες για το κόστος μίσθωσης και το κόστος χρήσης μηχανημάτων, εδαφών και λοιπών παγίων.
 • Δαπάνες προσωπικού που σχετίζονται αποκλειστικά με την πιλοτική λειτουργία και λοιπές δραστηριότητες που αφορούν στην υλοποίηση του έργου και αποτελούν την ομάδα έργου.
 • Δαπάνες προώθησης των αποτελεσμάτων του επιχειρησιακού σχεδίου.
 • Δαπάνες αναλωσίμων.
 • Δαπάνες για την αμοιβή ορκωτού λογιστή / ελεγκτή.

Οι επιλέξιμες δαπάνες και τα κριτήρια επιλογής δικαιούχου με τη μοριοδότηση περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση και στα παραρτήματά της.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται από τις 18/01/2022 έως και τις 18/03/2022, για τις ΕΟ που έχουν ενταχθεί στη Δράση 1.

Για τις ΕΟ που βρίσκονται στη διαδικασία ένταξης στη Δράση 1, η υποβολή των αιτήσεων στήριξης ξεκινά την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης στη Δράση 1 και μέχρι δύο μήνες μετά από αυτήν.

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στη δράση, πρέπει να κάνετε online αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

 Αναλυτικά μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω των www.antagonistikotita.gr και www.espa.gr.