Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός της δράσης

Η δράση αφορά στην ανελαστική υποχρέωση που έχουν οι επαγγελματίες αλιείς και οι ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών να φέρουν στα σκάφη τους λειτουργικές τις ηλεκτρονικές συσκευές δορυφορικού εντοπισμού και διαβίβασης δεδομένων ΣΔΕ (VMS)-ERS και AIS, κατά περίπτωση.

Η συγκεκριμένη υποχρέωση προκύπτει από το κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο και το κράτος-μέλος συμμορφώνεται και εναρμονίζει το εθνικό του πλαίσιο ώστε να εξασφαλίσει στην επικράτειά του αποτελεσματικότερες μεθόδους ελέγχου.

Χαρακτηριστικά της δράσης

Η δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 3.000.000€.

Τα ποσοστά δημόσιας ενίσχυσης για τις πράξεις που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της δράσης διαμορφώνονται από 30% έως 90%, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εμπίπτουν.

Δικαιούχοι της δράσης

Επαγγελματίες αλιείς που έχουν την υποχρέωση καταγραφής και διαβίβασης δεδομένων της δραστηριότητάς τους και ασκούν επαγγελματικά την αλιεία σε ενεργό αλιευτικό σκάφος:

  • Φυσικά ή νομικά πρόσωπα
  • Ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014)
  • Με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ

Επιλέξιμες δαπάνες

Αγορά και εγκατάσταση υλικού εξοπλισμού και λογισμικού, για τη διασφάλιση της διαβίβασης δεδομένων από τους φορείς που ενέχονται στην αλιεία στο οικείο κράτος-μέλος και στις ενωσιακές αρχές.

Προθεσμία υποβολής αίτησης

Η περίοδος επιλεξιμότητας των δαπανών είναι από 23.10.2015 έως και 31.12.2023.

H περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 23.10.2020 έως 30.12.2022

Η μεθοδολογία αξιολόγησης θα είναι η άμεση.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στη δράση, πρέπει να κάνετε online αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ενότητα 7 της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων (αρ. πρωτ. 10058/23-10-2020). 

Χρησιμοποιείτε το τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Αίτησης.

Αναλυτικά μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω των www.antagonistikotita.gr και www.espa.gr.