Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός της δράσης

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που:

 • Αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας.
 • Υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου Covid-19.

Σκοπός της δράσης είναι πρωταρχικά η παροχή στοχευμένης δημόσιας στήριξης, για να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας της Covid-19.

Χαρακτηριστικά της δράσης

Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση κεφαλαίου κίνησης κυμαίνεται από 2.000€ έως 15.000€ σε κάθε επιχείρηση, ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησης στις 19.03.2020.

Σημειώνεται ότι επιχειρήσεις με τόπο εγκατάστασης στην ΠΕ Ξάνθης λαμβάνουν αυξημένη ενίσχυση κατά 20%, λόγω της έντασης της πανδημίας στην περιοχή.

Η δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 65.000.000€.

Δικαιούχοι της δράσης

Υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ»):

 • Ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους.
 • Συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων και των ιδιοκτητών επιχειρήσεων.

Μπορούν να ενταχθούν στη δράση επιχειρήσεις που:

 1. Έχουν κλείσει (πλήρως ή μερικώς) τη διαχειριστική χρήση του 2019.
 2. Δεν αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα ορίζει το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».
 3. Διαθέτουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με το μεγαλύτερο ποσοστό ακαθάριστων εσόδων (όπως αποτυπώνεται στην περιοδική δήλωση Ε3 του έτους 2019) που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)».

Ποσό επιχορήγησης

Το ύψος της επιχορήγησης ανά επιχείρηση προκύπτει από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση στις 19.03.2019 (σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ):

 • Από 0 (F1) έως και 1 εργαζόμενο – 2.000€
 • Από 2 έως και 5 εργαζομένους – 3.500€
 • Από 6 έως και 15 εργαζομένους – 6.500€
 • Από 16 έως και 20 εργαζομένους – 10.000€
 • Από 21 έως και 49 (F2) εργαζομένους (σε ΕΜΕ) – 15.000€

Περίοδος υποβολής αίτησης

Η περίοδος υποβολής αίτησης είναι από 04.11.2020 έως και 30.09.2021.