Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός της δράσης

Η δράση «Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» στοχεύει στην υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών για αυτοαπασχόληση και ίδρυση πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 2.960.000€ (Δημόσια Δαπάνη).

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται έργα προϋπολογισμού επένδυσης 14.800€.

Χαρακτηριστικά της δράσης

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες:

 • Από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της δικαιούχου επιχείρησης στην αρμόδια ΔΟΥ.

ή

 • Από την ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών – για τις επιχειρήσεις με ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας διαφορετική από την ημερομηνία έναρξης εργασιών.

Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Δικαιούχοι της δράσης

Πολύ μικρές επιχειρήσεις που συστήνονται από ανέργους με αντικείμενα συναφή με τους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας:

 • Αγροδιατροφικός τομέας
 • Τουρισμός
 • Υλικά και Κατασκευές
 • Ένδυση – Κλωστοϋφαντουργία
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Τεχνολογίες Ενέργειας
 • Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
 • Μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα

Οι άνεργοι που συστήνουν τις πολύ μικρές επιχειρήσεις πρέπει να:

 1. Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ την 01.09.2021 (ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης).
 2. Να έχουν γεννηθεί από την 01.01.1991 έως και τις 31.12.1955.
 3. Να κάνουν έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και το αργότερο μέσα σε 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασής τους.
 4. Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μόνο σε επιλέξιμους ΚΑΔ (ΚΑΔ 2008), όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα II του οδηγού.
 5. Να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της δράσης αποκλειστικά την περιοχή που περιλαμβάνεται στην Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (όπως ορίζεται στο Παράρτημα VI) ή των υπόλοιπων περιοχών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Ενοίκια επαγγελματικού χώρου
 • Δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης κ.ά.
 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη κ.ά.)
 • Δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, αφισών, διαφημιστικές καταχωρίσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα κ.ά.)
 • Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών
 • Αποσβέσεις πάγιου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου)
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων της επιχείρησης

Προθεσμία υποβολής αίτησης

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων είναι η 06.09.2021.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15.11.2021 και ώρα 15:00.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας ορίζεται η ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ.

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων γίνεται με βάση αντικειμενικά κριτήρια, όπως περιγράφονται στους πίνακες των κριτηρίων αξιολόγησης.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στη δράση, επικοινωνήστε με έναν Επαγγελματικό Σύμβουλο. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

ΚΛΕΙΝΩ ραντεβού

Αναλυτικά μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω των www.antagonistikotita.gr και www.espa.gr.