Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός της δράσης

Η δράση «e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος Β' Κύκλος» στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), ώστε να:

 • Στηριχθεί η λειτουργία τους στη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19.
 • Ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού τους.
 • Αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους.
 • Διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας τους.

Ποσό επιχορήγησης

Η δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 8.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη).

Στο πλαίσιο της δράσης, για κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ ενισχύονται έργα με μέγιστο ποσό ενίσχυσης:

 • 5.000€ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό/υπηρεσίες), με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.
 • 1.500€ για αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον η επιχείρηση το διέθετε ήδη πριν τις 18.03.2020.

Δικαιούχοι της επιχορήγησης

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Έχουν κύρια δραστηριότητα το λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Χ) είτε ως κύρια δραστηριότητα, στην έδρα ή το υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.
 • Υφιστάμενες: ημερομηνία απόκτησης του κύριου ΚΑΔ έως 30.09.2019.
 • Νεοσύστατες: ημερομηνία απόκτησης του κύριου ΚΑΔ από 01.10.2019 έως 25.06.2021.
 • Διατηρούν φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες.
 • Έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.
 • Είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.
 • Υποβάλλουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη δράση, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ μέσα σε μια τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα 2 προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

Επιλέξιμες δαπάνες

Για εξοπλισμό πληροφορικής (μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα και έως 30% του προϋπολογισμού):

 • Eξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών/λογισμικού απαιτούμενων για τη δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κ.λπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS).
 • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (Desktop/Laptop).
 • Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τη δημιουργία/αναβάθμιση και τη λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές κ.λπ.).

Για λογισμικά:

 • Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop, που θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών (mobile responsive ή dedicated mobile version) και θα ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελειοληψίας (καλάθι), αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον).
 • Λογισμικά με τη μορφή Software as a Service (SaaS), εφόσον είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του e-shop. Στην περίπτωση απόκτησης με τη μορφή Software as a Service (SAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.
 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού.

Προθεσμία υποβολής

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 09.07.2021 και ώρα 13:00 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής η Τετάρτη 29.09.2021 και ώρα 15:00.

Η αξιολόγηση της επιχορήγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι συγκριτική με βάση το αντικειμενικό κριτήριο της μείωσης του κύκλου εργασιών του 4ου τριμήνου του έτους 2020 σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του έτους 2019 και η έγκριση της επιχορήγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης θα γίνει ανά Κατηγορία Περιφέρειας.

Για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση e-λιανικό Β' Κύκλος;

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στη δράση, επικοινωνήστε με έναν Επαγγελματικό Σύμβουλο. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Αναλυτικά μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω των www.antagonistikotita.gr και www.espa.gr.