Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός της δράσης

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων. Οι επιχειρήσεις αυτές επλήγησαν από την πανδημία του Covid-19 λόγω αναστολής της λειτουργίας τους στη διάρκεια ισχύος των γενικών περιοριστικών μέτρων στη χώρα.

Δικαιούχοι της δράσης

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Έχουν δραστηριότητα με ΚΑΔ 93.13.10.01, 93.13.10.02, 93.11.10.04, 93.29.19.05 είτε ως κύρια είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.
 2. Έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 01.01.2020.
 3. Το συνολικό άθροισμα των ποσών στους κωδικούς 581, 585 και 587 του Ε3 του έτους 2019 είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 4.000€. Για επιχειρήσεις με σύσταση μέσα στο 2019, ο περιορισμός εφαρμόζεται στο ανηγμένο άθροισμα των κωδικών 581, 585 και 587 του Ε3 του έτους 2019.
 4. Τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Ν.4308/2014.
 5. Υποβάλλουν 1 αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.

Ποσό επιχορήγησης

Η δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 16.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη).

Πρόκειται για μη επιστρεπτέα επιχορήγηση με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης. Η επιχορήγηση υπολογίζεται με βάση τις φορολογικές δηλώσεις που έχει υποβάλει η επιχείρηση.

Αθροίζονται τα ποσά στα πεδία 581 (Παροχές σε εργαζόμενους), 585 (Διάφορα λειτουργικά έξοδα) και 587 (Αποσβέσεις).

Στο παραπάνω άθροισμα εφαρμόζεται οριζόντιο ποσοστό 25% για τον υπολογισμό της δημόσιας χρηματοδότησης που αναλογεί στην επιχείρηση, με μέγιστο ποσό 18.000€ ανά επιχείρηση.

Για τις επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών μέσα στο 2019, υπολογίζεται το ανηγμένο άθροισμα των ποσών των κωδικών 581, 585, 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του 2019 ως το συνολικό πραγματικό άθροισμα των συγκριμένων κωδικών δια του συνολικού αριθμού λειτουργίας του έτους επί 365.

Η δημόσια χρηματοδότηση καταβάλλεται με τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού για την κάλυψη μελλοντικών επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών για περίοδο 6 μηνών από την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης.

Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες

 • Ενοίκια επαγγελματικού χώρου
 • Δαπάνες για ενέργεια, σταθερή και κινητή επαγγελματική τηλεφωνία, ύδρευση, θέρμανση κ.λπ.
 • Αμοιβές τρίτων για νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη κ.λπ.
 • Προβολή και δικτύωση – σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων και αφισών, διαφημιστικές καταχωρίσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα κ.λπ.
 • Προμήθεια αναλώσιμων υλικών
 • Αποσβέσεις ενσώματου και άυλου πάγιου εξοπλισμού
 • Μισθολογικό κόστος για το προσωπικό της επιχείρησης

Προθεσμία υποβολής αίτησης

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα 31.05.2021 και ώρα 12:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Τετάρτη 28.07.2021 και ώρα 15:00.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι άμεση (FiFo).

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στη δράση, επικοινωνήστε με έναν Επαγγελματικό Σύμβουλο. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Αναλυτικά μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω των www.antagonistikotita.gr και www.espa.gr.