Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Στόχος της δράσης

Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών / καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece» (που δραστηριοποιούνται σε τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης/RIS3), μέσα στις αντίξοες συνθήκες της κρίσης της Covid‐19 που επιδεινώθηκε εξαιτίας της παρατεταμένης έξαρσης της νόσου.

Έχει τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κεφάλαιο κίνησης), ώστε οι επιχειρήσεις να παραμείνουν βιώσιμες και να μη χαθούν θέσεις εργασίας.

Χαρακτηριστικά της δράσης

Το συνολικό ποσό χρηματοδότησης (Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται σε 60.000.000€.

Η δράση αφορά την ενίσχυση των μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία. Έχει τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης (ως κεφάλαιο κίνησης) για την κάλυψη εξόδων τους.

Δικαιούχοι της δράσης

Νεοφυείς καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που:

 • Είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (ΕΜΝΕ) Elevate Greece που συστάθηκε και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων  Έρευνας και Καινοτομίας (Τμήμα  Γ’ Καινοτομίας).
 • Έχουν δραστηριότητα συμβατή με τομέα της εθνικής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3.
 • Έχουν ξεκινήσει τη δραστηριότητά τους έως τις 31.12.2020.
 • Δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, σύμφωνα με το Παράρτημα I «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)». O ΚΑΔ πρέπει να είναι δηλωμένος είτε ως κυρίας δραστηριότητας είτε ως δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα.
 • Λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα:
  • ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, με έδρα στην ελληνική επικράτεια.
  • Κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις με έδρα στο εξωτερικό, που διατηρούν υποκατάστημα στην Ελλάδα – εφόσον αυτό διαθέτει ελληνικό ΑΦΜ και είναι εγγεγραμμένο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

Αντικείμενο της δράσης

Χρηματοδοτεί το κεφάλαιο κίνησης των επιχειρήσεων με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

Πιο συγκεκριμένα, καλύπτει κεφάλαιο κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2019 ή 2020):

 • Με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€
 • Με μέγιστο επιχορήγησης τα 100.000€

Ποσό επιχορήγησης

Οι ωφελούμενοι επιλέγουν το έτος που πραγματοποίησαν τις υψηλότερες δαπάνες κεφαλαίου κίνησης, δηλαδή το 2019 ή το 2020. Με βάση αυτές τις δαπάνες υπολογίζετε το ποσό επιχορήγησης.

Το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτει από το άθροισμα των ποσών για:

 • Αγορές Εμπορευμάτων Χρήσης
 • Αγορές Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
 • Σύνολο παροχών σε εργαζομένους (εκτός από αυτούς που απασχολήθηκαν σε αγροτικές βιολογικές δραστηριότητες)
 • Διάφορα λειτουργικά έξοδα

Αξιολόγηση των αιτήσεων

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με σειρά προτεραιότητας (first in – first out), σύμφωνα με:

 • Την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΠΣΚΕ.
 • Τη συνολική Δημόσια Χρηματοδότηση (ΔΧ) της πρόσκλησης (60.000.000 €).
 • Το ανώτατο όριο χρηματοδότησης που ανέρχεται σε 100.000€ (δεδομένης της επάρκειας του προϋπολογισμού).

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στη δράση, πρέπει να κάνετε online αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ είναι στις 16.03.2021 (ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης).

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ είναι στις 10.11.2021 και ώρα 15:00.

Δηλώνετε την Eurobank ως τράπεζα συνεργασίας σας και λαμβάνετε έναν μοναδικό αριθμό καταχώρισης.

Με αυτόν τον αριθμό, κλείστε ραντεβού με Επαγγελματικό Σύμβουλο.

Αναλυτικά μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω των www.antagonistikotita.gr και www.espa.gr.