Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός

Η δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και την πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται  στους Τομείς:

 • Αγροδιατροφής / Βιομηχανία τροφίμων
 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Περιβάλλοντος
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
 • Υγείας
 • Υλικά – κατασκευές  

Δικαιούχοι

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.
 • Να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)».
 • Να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Προϋπολογισμός και ποσοστό χρηματοδότησης

Η δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 400.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη).

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται έργα προϋπολογισμού επένδυσης από 20.000€ έως 200.000€.

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται από 50% έως 65% του ύψους του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.

Επιδοτούνται 

 • Μηχανήματα – εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου.
 • Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου.
 • Συσκευασία – ετικέτα – branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου.
 • Ψηφιακή προβολή.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες-τεχνικές μελέτες.
 • Μεταφορικά μέσα.
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες:

 • Τηλεφωνήστε στο EuroPhone Banking για επιχειρήσεις στο 2109555222, Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-15:00.
 • Συναντήστε τον Επαγγελματικό Σύμβουλο σε ένα κατάστημά μας.

Προθεσμία υποβολής

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (19.12.2018).

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνεςαπό την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Αναλυτικά μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω των www.antagonistikotita.gr και www.espa.gr.